KPO Basisschool Klaverweide

Lavadijk 183 4706 KZ Roosendaal

  • Op Klaverweide krijgen leerlingen de ruimte de eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Zo halen we het maximale uit elk kind.
  • Onze school kenmerkt zich door rust, stabiliteit en continuïteit. Onze leerlingen voelen zich prettig en vrij om zichzelf te zijn.
  • Alle leerlingen krijgen de ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Op onze school is het elke dag één grote ontdekkingsreis.
  • Leren is bij ons afwisselend en uitdagend. Op Klaverweide is leren het opdoen van kennis én vaardigheden.
  • Ieder kind heeft zijn of haar eigen talenten. Ook uw kind helpen wij graag bij zijn of haar ontdekkingsreis!

Het team

Toelichting van de school

Uit de onderstaande grafieken is af te lezen dat de gemiddelde leeftijd van het onderwijskundig team van Klaverweide iets lager is dan gemiddeld. De hoeveelheid mannen en vrouwen is niet gelijk verdeeld; dit is het geval op veel scholen. Om de verdeling in leeftijdsopbouw en geslacht verder te optimaliseren, blijven we de komende jaren de voorkeur geven aan de instroom van jongere leerkrachten.

Als team zijn we voortdurend in ontwikkeling. We leren een leven lang; net als voor de kinderen waarvoor we ons inzetten! Dat doen we door teamscholing, collegiale consultatie, het bijhouden van vakliteratuur en scholing in persoonlijke interesses en competenties. De directie, intern begeleider en conciërge zijn ondersteunend. Zij zorgen ervoor dat leerkrachten hun aandacht richten op het uitoefenen van hun vak en het geven van goed onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht verlof heeft of bij ziekte hebben we een vervangingsprotocol opgesteld. Dit protocol wordt elk jaar herzien en goedgekeurd door de PMR. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij aanvang van schooljaar 2017-2018 heeft onze school 12 groepen met een gemiddeld aantal leerlingen per groep van ongeveer 25. 

Groep 1-2: In de twee kleutergroepen zitten kinderen met de leeftijd van 4 t/m 6 jaar gecombineerd. In de kleutergroepen leren de kinderen spelenderwijs. Hier wordt de basis gelegd voor het leren leren vanaf groep 3. De belangrijkste pijlers zijn: sociaal-emotionele ontwikkeling / voorbereidend lezen, rekenen en schrijven / werkhouding en concentratie / motoriek. 

Groep 3-8: Voor de kinderen in de groepen 3 t/m 8 kunnen wij vaak enkelvoudige groepen samenstellen. Dit lukt niet altijd gezien het aantal jaargenoten in een groep. In zo'n geval zullen we een combinatiegroep samenstellen. De kinderen leren lezen, rekenen en schrijven met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. Vanaf groep 5 komen daar de zaakvakken structureel bij.

Wij werken met het directe instructiemodel waardoor ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk aansluit op de onderwijsbehoeftes, talenten en capaciteiten van de kinderen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Geen verdere toelichting op onderwijstijd. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 geven wij 899,75 uur onderwijs. 

In de groepen 3 en 4 905,25 uur onderwijs.

In de groep 5 t/m 8 1005,75 uur onderwijs. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden passend onderwijs aan de kinderen op een reguliere basisschool. Er wordt per aanmelding gekeken of het kind past bij ons op school. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zijn met het team hard aan het werken om de kinderen die aan de bovenkant presteren een passend aanbod te bieden. Dit gebeurd al wel met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op IV en V gebied, maar nog te weinig bij kinderen die I scoren. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven