SWS De Dobbe

Zr Kortestraat 23 9983 SV Roodeschool

Schoolfoto van SWS De Dobbe

In het kort

Toelichting van de school

SWS De Dobbe is ontstaan door een fusie van OBS Roodschoul en CBS H.H. Simonides in Roodeschool. Deze beide scholen zijn per 1 augustus 2016 gefuseerd. 

Wij zijn een samenwerkingsschool. We bieden kinderen onderwijs vanuit een openbare en een christelijke achtergrond. Leerlingen en ouders met alle levensbeschouwelijke achtergronden zijn welkom bij ons, wij zijn er voor iedereen.

In ons onderwijs is onze openbare en christelijke basis zichtbaar en zowel christelijke als openbare leerlingen en ouders herkennen hun eigen levensbeschouwelijke identiteit in de gang van zaken bij ons op school. Een samenwerkingsschool als de onze heeft tegelijkertijd een openbare en een christelijke identiteit.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
66
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven