Basisschool Jan Thies

Menso Altinglaan 4 9451 KE Rolde

  • Schoolfoto van Basisschool Jan Thies
  • Schoolfoto van Basisschool Jan Thies
  • Schoolfoto van Basisschool Jan Thies
  • Schoolfoto van Basisschool Jan Thies
  • Schoolfoto van Basisschool Jan Thies

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De uitkomst van de Leerling tevredenheidspeiling wordt in de Leerlingenraad, team en MR besproken. We willen altijd graag weten wat goed gaat en wat we kunnen verbeteren.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ontwikkelingen OBS Jan Thies

De respons van de Oudertevredenheidspeiling was 40% in 2021. Tijdens de eerste Medezeggenschapsvergadering van het schooljaar 2021-2022 is de tevredenheidspeiling besproken. Met team en MR is gekeken welke punten we de komende jaren op gaan pakken.

In het schooljaar 2022-2023 is een - extra- uitgebreide ouderenquête afgenomen. We zagen dat verschillende onderdelen t.o.v. 2021 waren verbeterd en ouders zagen dat team de punten heeft opgepakt. Naast de laatste enquête heeft het team in 2022-2023 een missie-visietraject doorlopen en heeft er een audit plaatsgevonden. Vanuit het missie-visie traject, de uitgebreide ouderenquête en de audit hebben we ons schoolplan (meerjarenplanning) geschreven. Het schoolplan 2023-2027 vormt de basis voor de komende jaren en is per jaar (schooljaarplan) opgenomen in onze schoolgids. Daarin kunt u vinden wat onze plannen zijn. Zie: https://janthiesschool.nl/jan-thiesschool/schoolgids/

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven