Openbare Basisschool aan de Roer

Hammerveldlaan 2 6041 VV Roermond

Schoolfoto van Openbare Basisschool aan de Roer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een groepsleerkracht afwezig is, bijvoorbeeld bij ziekte, zorgt de school er inprincipe voor, dat er in de groep van de afwezige collega een vervanging wordt geregeld, zodat het onderwijsleerproces gewoon doorgang kan vinden. Als het aantrekken van vervanging problemen oplevert, bestaat er een stappenplan, waarin preciesomschreven is, welke stappen een school kan en moet zetten om alsnog vervangingvoor de zieke te kunnen regelen. In principe worden geen kinderen naar huis gestuurd. Maar mocht al het mogelijke gedaan zijn en er kan toch geen vervanging geregeld worden, dan is er volgens de richtlijnen van de inspectie een stappenplan afgesproken, waarbinnen nooit de eerste schooldag van de ziekte, maar na vooraankondiging op de tweede dag een klas noodgedwongen naar huis kan worden gestuurd. Hopelijk zal het nooit nodig zijn. Ter inzage is voor belangstellenden het stappenplan bij de directie beschikbaar.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De groepen 1 tot en met 8 krijgen in 2020 2021 qua omvang als volgt onderwijs:    

Groep 1 en 2 824,50 uren

Groep 3 en 4 954,75 uren

Groep 5 t/m 8 1005 uren

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De groepen 1 tot en met 8 krijgen in 2020 2021 qua omvang als volgt onderwijs:     

Groep 1 en 2 824,50 uren

Groep 3 en 4 954,75 uren

Groep 5 t/m 8 1005 uren

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school heeft een actueel ondersteuningsprofiel.

Leerkrachten werken met een groepsplan voor rekenen (groep 3 t/m 8), lezen (groep 3 t/m 6) en spelling (groep 7 en 8).

Voor kinderen met een meer dan gemiddelde intelligentie kan ons aanbod nog verhoogd/vergroot worden.

We werken nog niet volgens het dyscalculieprotocol.

Voor leerlingen met fysieke beperkingen hebben we geen standaard voorzieningen.

De school heeft geen aanbod voor kinderen met onderwijsbehoeften ten gevolge van sociaal economische en/of culturele factoren.

Binnen het team zijn specifieke kennis en vaardigheden aanwezig in de vorm van specialisten (LB) voor rekenen, taal, gedrag en meer-hoogbegaafdheid.

Kinderen meer betrekken bij de analyse, formuleren van doelen en het benutten van hun eigen ideeën is nog in ontwikkeling.

Het onderwijs is leerkracht gestuurd.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven