Basisschool t Mozaiek

Surinamestraat 2 6045 VA Roermond

  • Schoolfoto van Basisschool t Mozaiek
  • Schoolfoto van Basisschool t Mozaiek
  • Schoolfoto van Basisschool t Mozaiek
  • Schoolfoto van Basisschool t Mozaiek
  • Schoolfoto van Basisschool t Mozaiek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegevenvan de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat omhet bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra ofaanvullende) onderwijsbehoeften. Uit dit document blijkt of de school voldoet aan de basisondersteuning die doorhet schoolbestuur en het samenwerkingsverband is vastgesteld of nog wordtvastgesteld. Bovendien wordt aangegeven voor welke leerlingen met specifiekeonderwijsbehoeften het team een arrangement heeft. Ditschoolondersteuningsprofiel geeft ook de ambities van het team weer. Dezeambities staan geformuleerd in concrete doelen van het schoolbeleid. Op basisvan dit document kan de school een goede gesprekspartner zijn voor bestuur,ouders, het samenwerkingsverband, het speciaal onderwijs en organisaties voorwelzijn en zorg.  De optelsom van de gegevens van meerdere scholen van hetsamenwerkingsverband geven een beeld van het onderwijsondersteuningscontinuümop het niveau van het schoolbestuur, de gemeente en het samenwerkingsverband. Opbasis van dit overzicht kan het samenwerkingsverband bepalen voor welkekinderen op welke plek voorzieningen aanwezig zijn. Het schoolbestuur en hetsamenwerkingsverband kunnen vervolgens beleid ontwikkelen om te voldoen aan dezorgplicht voor het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen uit deregio. Zo vormen de schoolondersteuningsprofielen van alle scholen samen eenbelangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen van beleid op onder andere deondersteuningstoewijzing, de verdeling van middelen en het arrangeren van eengoed antwoord op de onderwijsbehoeften van leerlingen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven