Synergieschool St Alfonsus voor basisonderwijs

Herkenbosscherweg 22 6045 AR Roermond

Schoolfoto van Synergieschool St Alfonsus voor basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Wij bieden u hierbij de schoolgids van de Synergieschool BAO St. Alfonsus aan.

  • Deze gids heeft als belangrijkste doel u op de hoogte te brengen van de werkwijze van de school.
  • Ook staan in deze gids allerlei wetenswaardigheden, die voor u belangrijk kunnen zijn.
  • De actuele gegevens zoals vakanties, schooltijden, studiedagen e.d. vindt u op de website. (www.synergieschool.nl).
  • Op school is ook een Synergie-bulletin beschikbaar met de actuele data.

Deze schoolgids is tot stand gekomen in samenwerking met de teamleden, de medezeggenschapsraad, de ouderraad, de ouderklankbordgroep en de peuterspeelzaal. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht omtrent de inhoud van de schoolgids.

Algemeen:

In september 2016 zijn we gestart op de Synergieschool in een schoolgebouw van bijna 100 jaar oud. Op 24 augustus 2020 gaan we ons vijfde schooljaar is. De school is gedeeltelijk nieuwbouw en gedeeltelijk gerenoveerd. Hierdoor is er sprake van verbinding tussen oud en nieuw.
Zo hebben we de kans gekregen het schoolgebouw vanuit visie vorm te geven. Wanneer u het gebouw binnen komt zijn daar geen klaslokalen maar grotere open ruimtes gecombineerd met kleinere gesloten ruimtes en werk-en stilte-pleinen.
Door een eigentijdse inrichting zijn ruimtes gecreëerd die recht doen aan het hedendaags onderwijs en waar leerlingen zich thuis mogen voelen. Op de website vindt u onder andere foto’s van het gebouw, de samenstelling van ons Synergie-team en de inhoud van ons onderwijsconcept.    

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • 'Alle kinderen speciaal'.
  • Gepersonaliseerd-sociaal leren
  • Leerling is eigenaar
  • Respect voor jezelf-de ander
  • Respect voor de omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Pauze-tijden verschillen per unit.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Gedragscode:
Stichting Swalm & Roer kent een gedragscode die in werking treedt wanneer leerlingen, medewerkers en ouders zich bedreigd voelen, verbaal of non-verbaal. In de gedragscode zijn gedragsregels opgesteld op de terreinen:
-       seksuele intimidatie en seksueel misbruik
-       racisme en discriminatie
-       lichamelijk en verbaal geweld
-       pesten
-       kleding
-       gebruik internet en social media De gedragscode is te vinden op de website van Stichting Swalm & Roer. 

Veilige en gezonde school:
De Roermondse scholen van Swalm & Roer hebben met de gemeente Roermond een convenant ondertekend. Het doel van dit convenant is dat zowel leerlingen, personeel als bezoekers van de school veilig zijn en zich veilig voelen binnen de school- en leeromgeving. Veiligheid op scholen staat niet los van veiligheid in de wijk, op straat of in publieke gebouwen. Het heeft ook nauwe raakvlakken met veiligheid en geborgenheid in de privésfeer en in het gezin. Veiligheid wordt steeds meer als een collectieve verantwoordelijkheid beschouwd; iedereen draagt er verantwoordelijkheid voor.   

Met dit Roermondse convenant spreken de partners af zich gezamenlijk in te zetten voor de veiligheid in en om de basisschool. Hiertoe zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Het voorliggende convenant beschrijft de intentie tot samenwerking en biedt handvatten om te komen tot een concrete en heldere invulling van verantwoordelijkheden, een heldere taakverdeling en heldere afspraken tussen de school en de andere partners.   

Bovenschools ontwikkelt de werkgroep veiligheid in samenwerking met de Stichting School & Veiligheid en in nauw overleg met alle betrokken directeuren, een bestuurlijk kader veiligheid dat met name gericht is op sociale veiligheid gemonitord door de bestuurssecretaris. 

             
Jeugdgezondheidszorg:
In het kader van de Jeugdwet hebben gemeenten de wettelijke verantwoordelijkheid om aan alle jeugdigen van 0-18 jaar jeugdgezondheidszorg aan te bieden. Door intensivering van preventie en ambulante jeugdhulp wordt complexere (en duurdere hulp) voorkomen. In Noord- en MiddenLimburg wordt de JGZ aangeboden door de GGD Limburg-Noord. Alle ouders van jeugdigen van 0-18 jaar en jongeren kunnen bij de JGZ terecht voor informatie en ondersteuning op het gebied van gezond en veilig opgroeien. Om de groei en ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen, is de JGZ regelmatig op school om uw kind te onderzoeken en/of te screenen. Indien gewenst wordt uw kind in deze periode op bepaalde leeftijden gevaccineerd. Voor verdere informatie over werkwijze en samenwerkingspartners van de JGZ zie de “Wegwijzer Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar”.

Terug naar boven