Basisschool De Steenen Brug

Bisschop Lindanussingel 41 6041 LV Roermond

Schoolfoto van Basisschool De Steenen Brug

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden door het vastleggen van de observatiegegevens van de leerlingen. Drie keer per jaar wordt de voorgang op een rapportageformulier vastgelegd, waarbij een duidelijk beeld ontstaat van de vorderingen van de ontwikkelingsgebieden. Deze worden met de ouders besproken tijdens het 10-minutengesprek. In groep 1 en 2 worden tevens twee keer per jaar de Cito-toetsen ‘Taal voor kleuters’ en ‘Rekenen voor kleuters’ afgenomen. Daarnaast vindt er in groep 2 leerlingen een screening beginnende geletterdheid plaats. Deze toetsen zijn bedoeld om naast de observatiegegevens een objectief beeld te krijgen van de beheersing van de voorwaarde die voor een goede start van het lees- en rekenproces in groep 3 van belang zijn. Vanaf groep 3 worden tot en met groep 8 methodegebonden en niet-methodegebondentoetsen afgenomen.

De volgende vakgebieden worden via citotoetsen getoetst:

·         Technisch lezen (AVI en DMT)               minimaal 2 keer per jaar

·         Rekenen en wiskunde                           twee keer per jaar

·         Spelling                                               twee keer per jaar

·         Begrijpend lezen (vanaf groep 4)          een of twee keer per jaar

·         Studievaardigheid (vanaf groep 5)        een keer per jaar

Om een goed beeld te krijgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling vullen we minimaal een keer per jaar het leerlingvolgsysteem van Viseon in. Alle resultaten worden opgeslagen middels het programma CitoLOVS. Na iedere toetsperiode worden de groepsplannen geëvalueerd en bijgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven