de Wijnberg Onderwijsexpertise SO - VSO

Kasteel Hillenraedtstr 36 D 6043 HK Roermond

Schoolfoto van de Wijnberg Onderwijsexpertise SO - VSO

In het kort

Toelichting van de school

De Wijnberg is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en geeft onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar op locaties in Venlo, Venray, Roermond en Weert. We bieden passend onderwijs aan kinderen/jongeren met een complexe onderwijs- en zorgvraag, waarbij we nauw samenwerken met onze zorgpartners. We werken vanuit de gedachte ‘Een kind – een gezin - een plan’. Leerlingen verblijven tijdelijk op onze school.    

Naast het didactisch aanbod dat wij geven, dragen wij bij aan het de leergeschiktheid van de leerling. Daarna begeleiden we de leerling naar de best passende vervolgplek. Dagelijks staat een team van professionals klaar om dit doel samen te verwezenlijken. Uit ons motto ‘de Wijnberg: dat zijn wij!’ spreekt onze verbondenheid met onze leerlingen en hun ouders/verzorgers, én onze trots!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs & Zorg
  • Ontwikkelen & ontplooien
  • Sámen op weg!
  • In je kracht staan

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Elke leerling krijgt passend (voortgezet) speciaal onderwijs – zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Dit betekent dat er gedurende een schooljaar leerlingen kunnen in- en uitstromen.

Het aantal leerlingen zoals getoond in de diagrammen, betreft de SO-afdeling van de locatie Roermond.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
38
Landelijk gemiddelde
91

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij werken met richtlijnen en protocollen. Deze richtlijnen en protocollen zijn altijd onderhevig aan de ontwikkelingen intern en extern. Ze helpen bij het bepalen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen. Een protocol is een gedragsovereenkomst, in de vorm van een aantal uit te voeren stappen.

U kunt onze protocollen vinden op de website van de Wijnberg (www.dewijnberg.nl).

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Onderwijs-en zorgpartners

Wij werken samen met diverse onderwijs- en zorgpartners, waaronder onder andere de Mutsaersstichting, Hoeve de Kaolder, Plinthos, Koraalgroep, OOG en Zorg OK. De samenwerking komt op sommige plaatsen tot stand in een Kennis en Expertise Centrum (KEC). In het KEC zijn onderwijs en zorg zo vervlochten dat ieder kind/iedere jongere een integraal aanbod in (speciaal) onderwijs en zorg krijgt.

Samenwerkingsverbanden                                                       

We zijn vertegenwoordigd in zes samenwerkingsverbanden voor primair- en voortgezet onderwijs in de regio’s in Noord- en Midden-Limburg (bestuur en ondersteuningsplanraad). Door onze bovenregionale functie volgen er ook leerlingen van buiten deze regio’s onderwijs bij ons. In deze samenwerkingsverbanden hebben we geen actieve rol. Op 1 oktober 2018 bedienden wij leerlingen uit 21 verschillende samenwerkingsverbanden voor PO en VO.

Gemeentes

We werken samen met gemeentes in onze regio om te komen tot de meest optimale huisvesting voor onze doelgroep. Verder is er inhoudelijke samenwerking op het gebied van leerlingenvervoer, lokale educatieve agenda’s en passend onderwijsontwikkelingen.

Terug naar boven