de Wijnberg Onderwijsexpertise SO - VSO

Kasteel Hillenraedtstr 36 D 6043 HK Roermond

Schoolfoto van de Wijnberg Onderwijsexpertise SO - VSO

In het kort

Toelichting van de school

De Wijnberg is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en geeft onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar op locaties in Venlo, Venray, Roermond en Weert. We bieden passend onderwijs aan kinderen/jongeren met een complexe onderwijs- en zorgvraag, waarbij we nauw samenwerken met onze zorgpartners. We werken vanuit de gedachte ‘Een kind – een gezin - een plan’. Leerlingen verblijven tijdelijk op onze school.    

Naast het didactisch aanbod dat wij geven, dragen wij bij aan het de leergeschiktheid van de leerling. Daarna begeleiden we de leerling naar de best passende vervolgplek. Dagelijks staat een team van professionals klaar om dit doel samen te verwezenlijken. Uit ons motto ‘de Wijnberg: dat zijn wij!’ spreekt onze verbondenheid met onze leerlingen en hun ouders/verzorgers, én onze trots!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • In relatie
  • Autonomie
  • Groei
  • Ik OK- jij OK

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door onze kortdurende trajecten hebben we te maken met dagelijkse in-, door- en uitstroom van leerlingen. Dit heeft tot gevolg dat onze leerlingenaantallen gedurende het jaar fluctueren. Een tweede effect is dat we gedurende het jaar meer leerlingen onderwijs bieden dan op de peildata aanwezig zijn. 

Het aantal leerlingen zoals getoond in de diagrammen, betreft de SO-afdeling van de locatie Roermond.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
26
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij werken met richtlijnen en protocollen. Deze richtlijnen en protocollen zijn altijd onderhevig aan de ontwikkelingen intern en extern. Ze helpen bij het bepalen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen. Een protocol is een gedragsovereenkomst, in de vorm van een aantal uit te voeren stappen.


Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Onderwijs-en zorgpartners

Wij werken vanuit een collectieve ambitie samen met onderwijs-, zorgpartners, gemeenten en samenwerkingsverbanden in diverse regio’s in Limburg en Brabant. Deze samenwerking gericht op synergie geeft de organisatie richting en zet mensen in beweging. We werken vanuit het gezamenlijke doel ten behoeve van de leerling en zijn omgeving. Binnen deze synergie is de blik voortdurend gericht op de relevantie voor de leerling en zijn systeem.

In Limburg en Brabant denken en handelen wij actief mee vanuit passend onderwijs en de decentralisatie binnen de zorg om zo thuisnabij mogelijk kinderen van onderwijs te laten genieten. Voornamelijk worden wij bij thuiszitters, vroegtijdige schoolverlaters en vastgelopen processen betrokken om weer positief toekomstperspectief te creëren. Ook hier geldt ‘zo lang als nodig, zo kort als kan’ met de focus op het versterken van de professionals in het systeem van de jongere. Doordat we hier decentraal mee werken, komt dit ook de terugplaatsing van onze leerlingen in die regio’s ten goede.

Gemeentes

We werken samen met gemeentes in onze regio om te komen tot de meest optimale huisvesting voor onze doelgroep. Verder is er inhoudelijke samenwerking op het gebied van leerlingenvervoer, lokale educatieve agenda’s en passend onderwijsontwikkelingen.

Samenwerkingspartners

Wij werken samen met de diverse onderwijs- en zorgpartners. De samenwerking komt op sommige plaatsen tot stand in een Kennis en Expertise Centrum (KEC).

Terug naar boven