Openbare Dalton Basisschool Het Valkhof

Schonauwen 2 9301 SP Roden

  • Het groene plein is klaar in 2019.
  • De gemeenschapsruimte van de onderbouw.
Spelen en leren.
  • De gemeenschapsruimte van de midden-/bovenbouw. Voor zelfstandig leren en schoolvieringen.
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Het Valkhof
  • Modern en actueel, in nauwe samenwerking met de Openbare Bibliotheek.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Openbare Dalton Basisschool Het Valkhof.

De gedachten achter het openbaar onderwijs, het daltononderwijs en de Vreedzame School vormen de pijlers voor de manier waarop men op Het Valkhof onderwijs geeft en de kinderen benadert.

Het openbare houdt in dat de school het belangrijk vindt dat alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun geloof of afkomst. Zij maken hierdoor op school kennis met kinderen met heel verschillende achtergronden en leren om hier respectvol mee om te gaan.

Als daltonschool wordt systematisch aandacht besteed aan zelfstandigheid, samenwerken, reflecteren op het eigen werken en de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen. Dit alles echter wel onder duidelijke begeleiding en toezicht van de leerkrachten. De vaardigheden die hierbij geoefend worden, zijn belangrijk in het voortgezet onderwijs, in het latere beroep en in de sociale omgang met anderen. Dit vormt de kinderen tot 'mensen zonder vrees'.

Sinds enige jaren mag Het Valkhof zich 'Vreedzame School' noemen. Dit is een visie en leerlijn die gericht is op sociale vaardigheden, pedagogisch klimaat en burgerschap.

De gegevens in dit SchoolVenster zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Coöperatief leren
  • Reflecteren
  • Ruimte voor talent
  • Ouderbetrokkenheid
  • Positief leef- en werkklimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door demografische ontwikkelingen, met name vergrijzing van de buurt, is het leerlingenaantal van Het Valkhof de afgelopen jaren duidelijk teruggelopen. De verwachting is, dat dit zal stabiliseren rond het huidige niveau.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2016-2017 wordt het '5-gelijke dagen model' gehanteerd. Dit betekent dat alle groepen iedere dag van 8:30 uur tot 14:00 uur naar school gaan. De leerlingen blijven over onder begeleiding van de leerkracht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven