Openbare Basisschool de Tandem

Klimop 2 9301 PK Roden

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Tandem

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de vorderingen van de leerling goed te kunnen volgen, houden we de resultaten van het dagelijks werk bij in de groepsmap en het leerlingadministratiesysteem Parnassys. Hier worden observaties, toetsen en testen in bijgehouden. Behalve methodegebonden toetsen wordt er ook gebruik gemaakt van niet methodegebonden toetsen.  

In groep 1 wordt gebruik gemaakt van een overgangslijst van de peuterspeelzaal naar groep 1. Hiermee proberen we eventuele (taal)achterstanden te signaleren. Verder gebruiken we het volgsysteem van Kleuterplein in de groepen 1 en 2 om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Voor de groepen 3 t/m 8 worden de Cito toetsen op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend en technisch lezen en sociaal emotionele ontwikkeling (‘Zien’) gebruikt. De toetsen worden 2 keer per jaar afgenomen, in januari en juni. In groep 8 wordt de IEP-toets in april afgenomen. Mocht er aanleiding toe zijn, dan maken we gebruik van andere specifieke toetsen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies voor onze leerlingen baseren we op de CITO-toetsen van de leerjaren 6, 7 en 8. We hanteren hierbij de Friese Plaatsingswijzer. In groep 7 geven we een voorlopig advies. In groep 8 wordt het definitieve advies gegeven, in een gesprek met de leerling, ouders en de leerkracht.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij volgen op onze school de methode Kwink, hieraan verbinden wij tevens onze visie op sociale opbrengsten. Komend schooljaar gaan we onze visie doorontwikkelen. Onze visie op sociale opbrengsten nemen we hierin mee. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zie toelichting
  • Zie toelichting
  • Zie toelichting

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven