Openbare Basisschool de Tandem

Klimop 2 9301 PK Roden

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Tandem

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de vorderingen van de leerling goed te kunnen volgen, houden we de resultaten van het dagelijks werk bij in de groepsmap en het leerlingadministratiesysteem Parnassys. Hier worden observaties, toetsen en testen in bijgehouden. Behalve methodegebonden toetsen wordt er ook gebruik gemaakt van niet methodegebonden toetsen.  

In groep 1 wordt gebruik gemaakt van een overgangslijst van de peuterspeelzaal naar groep 1. Hiermee proberen we eventuele (taal)achterstanden te signaleren. Verder gebruiken we het volgsysteem van Kleuterplein in de groepen 1 en 2 om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Voor de groepen 3 t/m 8 worden de Cito toetsen op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend en technisch lezen, studievaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling (‘Zien’) gebruikt. De toetsen worden 2 keer per jaar afgenomen, in januari en juni. In groep 8 wordt de IEP-toets in april afgenomen. Mocht er aanleiding toe zijn, dan maken we gebruik van andere specifieke toetsen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies voor onze leerlingen baseren we op de CITO-toetsen van de leerjaren 6, 7 en 8. We hanteren hierbij de Friese Plaatsingswijzer. In groep 7 geven we een voorlopig advies. In groep 8 wordt het definitieve advies gegeven, in een gesprek met de leerling, ouders en de leerkracht.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven