Openbare Basisschool de Marke

Ceintuurbaan Zuid 6a 9301 HX Roden

  • Ontwerp van het vooraanzicht door TenW architecten adviseurs
  • Ontwerp van het achteraanzicht door TenW architecten adviseurs
  • Ontwerp van het bovenaanzicht door TenW architecten adviseurs
  • Ontwerp van de podiumtrap door TenW architecten adviseurs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van meester of juf komt er in principe een invalkracht. Indien er geen invalkracht beschikbaar is proberen we dit intern op te lossen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan bestaat er een kans dat we de ouders zelf vragen om de eigen kinderen thuis op te vangen. In de praktijk komt dit gelukkig bijna niet voor.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen uit de groepen 6 krijgen één maal in de week les van een vakdocent humanistische vorming of godsdienstige vorming.

Eén maal in de week krijgen de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 bewegingsonderwijs van een vakdocent gymnastiek. Een tweede maal in de week verzorgt een speciaal opgeleide leerkracht uit ons eigen team de gymnastiek lessen.

Verder heeft de muzikale vorming onze speciale aandacht. Vanaf groep 3 wordt dit door een vakleerkracht muziek gegeven.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Vanaf 1 augustus 2015 is de wet Passend Onderwijs in werking. We hebben als school en binnen OPON bepaalde afspraken gemaakt over de passende zorg die we aan kinderen kunnen bieden. Ook hebben we goed gekeken welke zorg wij op de Obs De Marke kunnen bieden. In dit SchoolOndersteuningsProfiel (hierna SOP) hebben we getracht aan te geven wat we kunnen bieden en hoe we kinderen passend onderwijs willen bieden. Jaarlijks zullen we ons SOP in oktober evalueren, om goed te kunnen beoordelen of we de gevraagde zorg kunnen (blijven) bieden. Zo nodig passen we het plan aan.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven