cbs De Hoeksteen

Slangenborg 1 9301 VC Roden

  • Schoolfoto van cbs De Hoeksteen
  • Schoolfoto van cbs De Hoeksteen
  • Schoolfoto van cbs De Hoeksteen
  • In de onderbouw groepen werken we thematisch. In de groepen 3-8 gebruiken we de methode Blink (thematisch en geïntegreerd W.O.)
  • Vieren is een van de kernwaarden van ons onderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van cbs De Hoeksteen te Roden

Wij, het team van basisschool De Hoeksteen, willen u via Schoolvenster informeren over onze school. Onze school wil kwalitatief goed onderwijs bieden. En kwaliteit betekent: Doen wat je belooft. In schoolvenster en in onze schoolgids willen we een overzicht geven van wat we beloven.

Dit Schoolvenster geeft u zicht op onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Relatie
  • Competentie
  • Autonomie
  • Goed pedagogisch klimaat
  • Talent ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is stabiel voor de komende jaren.

In het schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met 10 groepen. Drie kleutergroepen, twee groepen 3 en vanaf groep 4-8 enkele groepen.

In Roden wordt op dit moment weinig nieuwbouw gepleegd hierdoor weinig doorstroom en nieuwe gezinnen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We gaan dit schooljaar aan de slag met een veiligheidsplan op bovenschoolsniveau. Schoolspecifieke zaken kunnen dan toegevoegd worden.

Terug naar boven