Christelijke Basisschool De Tarissing

Tjaerdawei 42 a 9105 KG Rinsumageast

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Tarissing

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school doet mee aan de IEP-toets. In het jaar 2018-2019 scoorde de school met 91,7 % wederom ruim boven het landelijk gemiddelde (norm: 81,8 %). 

In het schooljaar 2019-2020 is de IEP-toets niet afgenomen n.a.v. de situatie rond het Corona-virus en de daaraan gekoppelde schoolsluiting.


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om inzicht in de ontwikkeling van onze leerlingen te krijgen, nemen we regelmatig toetsen af volgens een van te voren vastgesteld rooster. Naast de niet-methode gebonden toetsen nemen we methode gebonden toetsen af. De leerkrachten registreren de resultaten en maken een begeleidingsschema indien dit nodig is. Wanneer een leerling extra hulp nodig heeft, wordt dit bijgehouden op het zorgblad in het logboek. De intern begeleider bespreekt na de afname van de niet-methode gebonden toetsen de resultaten, waarbij kritisch wordt gekeken naar de vaardigheidsgroei van de leerlingen. Ook wordt er gekeken naar de oorzaken van zowel groei als achteruitgang. In een gezamenlijk gesprek wordt bekeken hoe we de leerling verder kunnen helpen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

In het schooljaar 2019-2020 is gestart met opbrengstgericht passend onderwijs(OPO) d.m.v. Focus PO. Het team zal op teamniveau verder gaan werken aan de verdere implementatie in het schooljaar 2020-2021.

In het schooljaar 2020-2021 zal er het IEP-volgsysteem worden geïmplementeerd. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Tarissing is tevreden over de keuze van de uitstroom en hoe de leerlingen dit niveau vervolgen. We zien dat er een zeer gering aantal leerlingen afstromen (voor een niveau lager moeten kiezen), maar dat het overgrote deel op het gekozen niveau het voortgezet onderwijs kan volgen en vasthouden of soms zelfs een niveau hoger kan kiezen.

In het schooljaar 2019-2020 hebben de leerlingen voor de volgende scholen in het voortgezet onderwijs gekozen:

*vmbo-BL: 2 leerlingen (Vakschool Dockinga College)

*vmbo-BL/KL: 1 leerling (Vakschool Dockinga College)

*vmbo-KL: -

*vmbo-KL/TL: 2 leerlingen (Vakschool Dockinga College)

*vmbo-TL: 5 leerlingen ( 3 leerlingen Dockinga College TL, 1 leerling Tjalling Koopmanscollege TL, 1 leerling PJ Dalton Dokkum)

*vmbo-TL/Havo: 1 leerling (PJ Dalton Dokkum)

*Havo:  5 leerlingen (4 leerlingen Dockinga College, 1 leerling Matrix Lyceum Drachten)

*Havo/Vwo: 6 leerlingen (Dockinga College)

*Vwo: 3 leerlingen (Dockinga College)

                                                                                            

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Tarissing heeft van de inspectie het basistoezicht gekregen in 2015. In alle jaren daarna zijn de Cito-opbrengsten binnen de school ruim voldoende tot goed . Daarnaast scoort de school op de Cito-eindtoets groep 8 (en de laatste 3 jaar op de IEP-toets) ruim boven het landelijk gemiddelde. 

Terug naar boven