Christelijke Basisschool De Tarissing

Tjaerdawei 42 a 9105 KG Rinsumageast

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Tarissing

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school maakt gebruik van een vervangingspool. Vanuit die pool worden leerkrachten benaderd en ingezet. Ook wordt incidenteel gebruikt gemaakt van de inzet van het eigen personeel, indien zij beschikbaar zijn. Dit betreft vaak de vervanging van de duo/collega binnen de eigen groep waarin les wordt gegeven.

De vervangingspool is een onderdeel van PCBO Dantumadiel, waar De Tarissing een onderdeel van is.

 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor het vak muziek werken wij samen met Cultuurcentrum 'De Waldsang' uit Buitenpost. In dit schooljaar zullen voorbeeldlessen gegeven worden in de verschillende groepen door een vakdocent van het Cultuurcentrum. Dit aan de hand van onze nieuwe muziekmethode. D.m.v. deze begeleiding worden de leerkrachten geschoold om zelf deze muzieklessen op termijn te kunnen geven. 

Voor het vak gymnastiek hebben alle leerkrachten de bevoegdheid voor het bewegingsonderwijs en geven zij de gymlessen in hun eigen groep. Vanuit de gemeente is een vakleerkracht in de persoon van een van de buurtsportcoaches die een aantal periodes van ongeveer acht weken op jaarbasis beschikbaar voor onze school. In die periode geeft de vakleerkracht op dinsdag de gymlessen aan alle groepen van de school.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Taalactiviteiten, speelwerktijd en het bewegingsonderwijs zijn belangrijke vakgebieden bij de groepen 1 en 2. In groep 2 krijgt ook het rekenonderwijs steeds meer aandacht. Daarnaast is de Kanjertraining ook voor deze kinderen heel belangrijk en wordt, net als in de rest van de school, gewerkt aan de sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap met behulp van genoemde training. Ook zijn educatieve uitjes in de omgeving een belangrijk onderdeel van dit proces.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de lessentabel wordt globaal aangegeven hoeveel tijd per week aan verschillende vakken wordt besteed.  Het gaat om een gemiddeld aantal uren. Regelmatig worden, binnen gekozen thema's, meerdere vakgebieden benut en kan niet exact aangegeven worden hoeveel tijd gespendeerd wordt aan een bepaald vak. 

In het kader van sociaal emotionele vorming wordt de Kanjertraining in alle groepen gegeven. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd en mogen deze lessen geven.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Tarissing heeft in z'n algemeenheid de basisondersteuning voldoende tot goed op orde.

Wij zien dat Hoogbegaafdheid een belangrijk item binnen PCBO is en daar ook op wordt ingezet binnen de organisatie (Plusklas). Dit schooljaar is een leerkracht vanuit PCBO hier wekelijks voor aanwezig op de Tarissing om op die manier de Plus-kinderen gericht en op de eigen school te ondersteunen. Dit doet hij in een goede wisselwerking met betrokken leerkrachten en de intern begeleider. De Tarissing heeft daarnaast een ervaren en gepensioneerde leerkracht, die op vrijwillige basis de school wekelijks ondersteunt op dit terrein.

Door de kleinschaligheid van PCBO zijn tal van ondersteuningsvoorzieningen niet aanwezig op de scholen, maar zal er samengewerkt moeten worden om dit mogelijk te maken.  

De school werkt met veelal combinatiegroepen, waarbij op 3 niveaus wordt lesgegeven. We gaan uit van de "middenmoot" met daarnaast het lesaanbod voor leerlingen die moeite hebben om de lesstof zich op de reguliere wijze eigen te maken (intensief groep) en bieden we ook uitdagende lesstof aan voor leerlingen die meer kunnen dan het reguliere aanbod (de plusgroep). We streven ernaar om de leerlingen zo passend mogelijk onderwijs te bieden binnen onze mogelijkheden. Wanneer dit niet gaat lukken, zullen we in overleg met ouders gaan kijken naar de mogelijkheden binnen het onderwijs, door bijvoorbeeld een arrangement aan te vragen of door een passende school voor hun kind te zoeken.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven