Christelijke Basisschool De Tarissing

Tjaerdawei 42 a 9105 KG Rinsumageast

  • Het plein is ingericht m.b.v. de Johan Cruijff Foundation en biedt volop mogelijkheden tot bewegen.
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Tarissing
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Tarissing
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Tarissing

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school maakt gebruik van een vervangingspool. Vanuit die pool worden leerkrachten benaderd en ingezet. Ook wordt incidenteel gebruikt gemaakt van de inzet van het eigen personeel, indien zij beschikbaar zijn. Dit betreft vaak de vervanging van de duo/collega binnen de eigen groep waarin les wordt gegeven.

De vervangingspool is een onderdeel van PCBO Dantumadiel, waar De Tarissing een onderdeel van is.

 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor het vak muziek werken wij samen met Cultuurcentrum 'De Waldsang' uit Buitenpost. In dit schooljaar zullen voorbeeldlessen gegeven worden in de verschillende groepen door een vakdocent van het Cultuurcentrum. Dit aan de hand van onze nieuwe muziekmethode. D.m.v. deze begeleiding worden de leerkrachten geschoold om zelf deze muzieklessen op termijn te kunnen geven. 

Voor het vak gymnastiek hebben bijna alle leerkrachten de bevoegdheid voor het bewegingsonderwijs en geven zij de gymlessen in hun eigen groep. Voor groep 7/8 wordt het bewegingsonderwijs verzorgd door een andere leerkracht. De kleutergroepen maken op woensdagochtend gebruik van de opstelling voor ouder-kind gym dat eerder die ochtend wordt gegeven in MFC De Beijer. Vanuit de gemeente is een vakleerkracht in de persoon van een van de buurtsportcoaches die een aantal periodes van ongeveer acht weken op jaarbasis beschikbaar voor onze school. In die periode geeft de vakleerkracht op dinsdag de gymlessen aan alle groepen van de school. De 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Taalactiviteiten, speelwerktijd en het bewegingsonderwijs zijn belangrijke vakgebieden bij de groepen 1 en 2. In groep 2 krijgt ook het rekenonderwijs steeds meer aandacht. Daarnaast is de Kanjertraining ook voor deze kinderen heel belangrijk en wordt, net als in de rest van de school, gewerkt aan de sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap met behulp van genoemde training. Ook zijn educatieve uitjes in de omgeving een belangrijk onderdeel van dit proces.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de lessentabel wordt globaal aangegeven hoeveel tijd per week aan verschillende vakken wordt besteed.  Het gaat om een gemiddeld aantal uren. Regelmatig worden, binnen gekozen thema's, meerdere vakgebieden benut en kan niet exact aangegeven worden hoeveel tijd gespendeerd wordt aan een bepaald vak. 

In het kader van sociaal emotionele vorming wordt de Kanjertraining in alle groepen gegeven. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd en mogen deze lessen geven.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school werkt met veelal combinatiegroepen, waarbij op 3 niveaus wordt lesgegeven. We gaan uit van de "middenmoot" met daarnaast het lesaanbod voor leerlingen die moeite hebben om de lesstof zich op de reguliere wijze eigen te maken (intensief groep) en bieden we ook uitdagende lesstof aan voor leerlingen die meer kunnen dan het reguliere aanbod (de plusgroep). We streven ernaar om de leerlingen zo passend mogelijk onderwijs te bieden binnen onze mogelijkheden. Wanneer dit niet gaat lukken, zullen we in overleg met ouders gaan kijken naar de mogelijkheden binnen het onderwijs, door bijvoorbeeld een arrangement aan te vragen of door een passende school voor hun kind te zoeken. 

We hebben naast de leerkrachten op school ook een prachtig ondersteuningsteam. We hebben twee onderwijsassistenten op school die ondersteunen bij onze combinatiegroepen.

Daarnaast hebben we voor de pluskinderen van de bovenbouw een plusklasleerkracht die hen hierbij begeleidt. Zo mogen we dit jaar Annagreet Hoekstra bij ons op school en binnen de vereniging verwelkomen. Annagreet gaat één keer per twee weken op de dinsdag aan de slag met de plusgroep (groep 5 t/m 8) met een school overstijgend aanbod. Annagreet en de kinderen gaan aan de slag met zaken als onderzoekend en ontwerpend leren, leren over jezelf, leren over leren, mindset, filosoferen en nog veel meer! Daarnaast krijgen de leerlingen uitdagende opdrachten mee voor in de klas. Voor de onderbouw begeleidt juf Marjan de pluskinderen. Zij is gespecialiseerd in het jonge kind en hoogbegaafdheid. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Zie 'Schooltijden en opvang'.

Terug naar boven