IKC De Horizon

Cromvlietstraat 9 4411 AE Rilland

 • Schoolfoto van IKC De Horizon
 • Schoolfoto van IKC De Horizon
 • Schoolfoto van IKC De Horizon
 • Schoolfoto van IKC De Horizon
 • Schoolfoto van IKC De Horizon

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 brengen we de ontwikkeling van kinderen in kaart aan de hand van de observatie en registratie van KIJK! Aan de hand van deze observaties richten we ons beredeneerde aanbod in.

In de groepen 3 t/m 8 volgen we de ontwikkeling van kinderen d.m.v. observaties, methodetoetsen en toetsen van IEP toetsen. We analyseren de groei die kinderen laten zien. Daarnaast hebben we 3 keer per jaar een groepsbespreking met de intern begeleider waarbij we ook kijken naar de vorderingen van het individuele kind. Aan de hand van groepsoverzichten waarop de onderwijsbehoeften van alle kinderen vermeld staan m.b.t. sociaal emotionele ontwikkeling, rekenen lezen en spelling, taal, begrijpend lezen worden de leerlingen besproken. We kijken welke kinderen zich volgens verwachting ontwikkelen en welke kinderen iets extra's nodig hebben. We bieden waar nodig extra ondersteuning in de groep of of buiten de klas. We werken met een groepsplan waarin zoveel mogelijk wordt aangesloten op de onderwijsbehoeften van ieder kind.

Bovenstaande data gebruiken wij als team ook om beleidslijnen uit te zetten voor veranderingsprocessen ten behoeve van kwaliteitsverbetering van het onderwijs bij ons op school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Tot en met schooljaar 2022-2023 maken alle leerlingen aan het eind van de basisschool een eindtoets. Dit is verplicht. De Horizon maakt gebruik van de IEP eindtiets. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

IKC De Horizon is een veilige ontmoetingsplaats waar kinderen maar ook ouders en medewerkers van de school samen leven en samenwerken. Respectvol omgaan met elkaar en met de wereld waarin wij leven is daarbij cruciaal. Zodra je bij ons het schoolgebouw binnenstapt voel je het overal. Het warme welkom, het gevoel bij de groep te horen en toch je eigen ik te mogen laten zien, jezelf te mogen zijn. De school is de 'wereld' waarin je nieuwsgierig wordt, waarin je optimaal tot leren komt en het beste uit jezelf haalt.

Wij werken aan sociale en burgerschapscompetenties onder andere onze methode Kwink in te zetten.

 1. Alle kinderen voelen zich in hun basisschoolperiode bij ons op school veilig, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen;
 2. Wij proberen te allen tijde pestgedrag preventief voor te zijn; 
 3. Wij benaderen onze leerlingen positief; 
 4. Wij communiceren helder en duidelijk met ouders omtrent veiligheid; 
 5. Wij hebben gedragsregels opgesteld en afspraken zijn vastgelegd.

Regels en afspraken worden regelmatig herhaald en indien nodig bijgesteld.               

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • veilig
 • positief
 • persoonlijk

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven