IKC De Horizon

Cromvlietstraat 9 4411 AE Rilland

 • Schoolfoto van IKC De Horizon
 • Schoolfoto van IKC De Horizon
 • Schoolfoto van IKC De Horizon
 • Schoolfoto van IKC De Horizon
 • Schoolfoto van IKC De Horizon

Het team

Toelichting van de school

Voor het komende schooljaar zijn de groepen als volgt verdeeld.

 • groep 1-2 juf Linda, juf Petra, juf Chantal en juf Yvonne
 • groep 3-4 meester Marcel en juf Suus
 • groep 5-6 juf Siobhan en juf Carla
 • groep 7-8 meester Joost 

Onderwijs ondersteunend personeel:

 • Meester Marijn

Intern begeleider:

 • Evelien Geus

Vakleerkracht bewegingsonderwijs:

 • Desiree Hulsmeijer

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De manier waarop we vervanging bij (ziekte)verlof regelen, is beschreven in het bovenschoolse document 'Vervangingsbeleid'.

In het kort komt het er op neer dat we bij verlof van een leerkracht

 • een andere leerkracht, bijvoorbeeld de duopartner, vragen extra te werken
 • de leerlingen verdelen over andere groepen
 • de roosters van vakleerkrachten en/of leerkrachten met ambulante taken aanpassen
 • twee groepen samenvoegen 

Indien het op geen enkele manier mogelijk is de groep op te vangen, kunnen we - in overleg met het bestuur - leerlingen naar huis sturen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

‘Binnen een optimaal georganiseerde school is niet meer één persoon verantwoordelijk voor het totale aanbod van een jaargroep. Het is onze ambitie om in teamverband verantwoordelijkheid te nemen voor groepen leerlingen'.

Met de start van het schooljaar 2023-2024 hebben we ongeveer 120 leerlingen. De groepsgrootte van onze 4 combinatiegroepen varieert tussen de 20 en 32 leerlingen. De groepen zijn zoveel als mogelijk dubbel bemand. Samen sta je sterker en kunnen we beter inspelen op de gestelde (hulp)vragen van leerlingen. We kunnen zo op inhoud en behoefte beter afstemmen op wat bij onze leerlingen past. Ook de leerlingen die meer intensieve begeleiding nodig hebben, kunnen we met deze werkwijze beter helpen. De andere leerkracht is in principe beschikbaar om de overige leerlingen te begeleiden. 

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie Kibeo in het gebouw van de school. We werken aan dezelfde thema's en we doen een aantal gezamenlijke activiteiten. De 3+ peuters sluiten aan op het speel-leerplein. 

In groep 1 en 2 werken we thematisch. Binnen de activiteiten van de thema's worden alle vakken/leerlijnen geïntegreerd aangeboden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Spelen, leren, ontdekken, samenwerken en aandacht voor elkaar. Kindgericht onderwijs in een prettige sfeer. 

 • Onder wereldoriëntatie valt: geschiedenis, natuur, aardrijkskunde, verkeer en burgerschap.
 • Onder taal valt bijvoorbeeld ook spelling en presenteren.
 • Onder overig valt o.a.: sociale vorming, spelend leren, (technisch) schrijven.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het samenwerkingsverband heeft de ambitie het onderwijs nog inclusiever te maken. Dit vraagt van ons dat wij het onderwijs nog beter afstemmen op leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Wij werken met verschillende leerlingen op eigen leerlijnen voor bepaalde vakken. Wij hebben de ambitie om voor deze leerlingen nog duidelijker lange termijn doelen op te stellen waarbinnen de korte termijn doelen een plaats krijgen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambities zijn:

 • Passend onderwijs bieden voor alle leerlingen binnen onze school; daarbij streven we naar een doorgaande lijn in ontwikkeling.
 • Kinderen zijn eigenaar van hun eigen leerproces; door kinderen meer te betrekken bij en te communiceren over de gestelde doelen. Daarbij laten we hen nog gerichter kijken naar hun eigen talenten zodat ze deze verder kunnen ontwikkelen.
 • Kinderen gaan met plezier naar school en voelen zich veilig.

Ontwikkelpunten: 

 • Op het gebied van leren en ontwikkelen is er vooral vraag naar hoe de differentiatie aan te pakken op groepsniveau. Dit gaat dan over het niveau zowel naar boven als naar beneden. Hoe pak je dit aan, welk materiaal enz. Leren van elkaar wordt hier ook bij benoemd. Collegiale consultatie zou hierbij een mooie aanvulling kunnen zijn. Daarnaast is er behoefte aan meer uitbreiding op het stukje eigenaarschap. Hier is een start mee gemaakt, maar we zien dat dit nog veel sterker kan worden gemaakt. Kinderen mee nemen in wat ze goed kunnen, talenten laten zien zijn dingen die hierbij benoemd worden.
 • Bewegend leren combineert lichamelijke activiteit met de traditionele lesstof/ leerstof om de leerervaring van kinderen te verrijken. Voorziet in de behoefte om op een speelse en actieve manier te leren. Dit draagt bij aan een betere concentratie, dus een hoger leerrendement. We zullen dus meer bewegend leren toe gaan passen tijdens ons lesaanbod. 
 • Op het gebied van werkhouding komt het punt van praten met kinderen nog een keer terug. Hier is wel compensatie in tijd voor nodig, zodat de leerkracht die gesprekjes kan voeren. Persoonlijke doelen opstellen wordt genoemd of juist het oog hebben voor talent en het benoemen van successen. Positieve feedback is hierbij erg belangrijk. Dit is een ontwikkelpunt waar we mee bezig zijn in het kader van eigenaarschap. Om dit te bevorderen wordt een plein ingericht waar kinderen zelfstandig kunnen werken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de peuters en kleuters wordt door de leerkracht gevolgd met behulp van het leerlingvolgsysteem “Kijk”. Twee keer per jaar ontvangen de ouders van de kleuters een rapportage van de observaties en bevindingen van de leerkracht. Zo kunnen de ouders zich een beeld vormen van de ontwikkeling van hun kind. Er zijn meerdere keren per jaar overlegmomenten met de kleuterjuffen over de voortgang van de kinderen.

We hebben een warme overdracht met de ouders, de pedagogische medewerker en de kleuterleerkracht.

Terug naar boven