Basisschool het Kristal

Henri Dunantlaan 90 2286 GE Rijswijk

Schoolfoto van Basisschool het Kristal

In het kort

Toelichting van de school

Welkom

Basisschool het Kristal is een plek waar kinderen niet alleen komen om te leren, maar waar het pedagogisch klimaat ook een belangrijke plaats inneemt. We passen ons onderwijs zoveel mogelijk aan het kind aan, rekening houdend met zijn aanleg, vermogen, tempo en ontwikkelingsfase. Als school willen we de leerlingen onderwijzen vanuit onze Christelijke levensovertuiging. Middelen hierbij zijn o.a. het geven van Bijbels onderwijs, lessen in sociale vaardigheden en het opstellen van een pestcontract. Daarbij gaat het om een houding, een sfeer binnen de school, waarbij ook respect bestaat voor de mening van anderen. Op onze school staan kind en leerstof centraal. Binnen het onderwijs wordt aandacht geschonken aan emotionele, intellectuele en creatieve aspecten. De leerstof sluit enerzijds aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind, anderzijds gaat het om leerstof waarbij de kinderen uitgedaagd worden een hoger niveau te bereiken. De keuze van de leerinhouden wordt bepaald door de kerndoelen van het basisonderwijs. De komende jaren werken we op een enthousiaste en betrokken manier aan de versterking van het onderwijs op basisschool Het Kristal. Samen werken aan goede kwaliteit met een verschillende populatie is de bindende factor van de school.

U ziet op dit moment binnen deze site nog maar een deel van de informatie. U vindt momenteel naast de algemene informatie de volgende gegevens:

aantal leerlingen

toezichtarrangement van de inspectie

voedingsgebied

kenmerken personeel

Voor vragen of een rondleiding kunt u altijd contact opnemen met de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Kennis
  • Welbevinden
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2016-2017 zijn we een stijgende lijn in onze leerlingaantal. In de voorgaande jaren hebben we hard gewerkt aan onze naamsbekendheid en aan onze kwaliteit van het onderwijs. Dit heeft geresulteerd dat we per 1-10-2020 219 leerlingen verdeeld over 10 groepen op onze school huisvesten. We staan in onze wijk bekend als een goede school.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voor- en naschoolse opvang wordt geregeld voor Stichting Rijswijkse Kinderopvang.

Het overblijven tussen de middag verzorgen we zelf middels een aantal ouders.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven