CBS Melodie

Admiraal Helfrichsingel 20 2287 BS Rijswijk

Schoolfoto van CBS Melodie

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn afkomstig uit de methode-gebonden toetsen en methode-onafhankelijke toetsen. Deze toetsen worden geanalyseerd door de groepsleerkracht en de intern begeleider. Er worden trendanalyses gemaakt en besproken op studiedagen en/of teamvergaderingen. Naar aanleiding hiervan worden onderwijsprogramma's waar nodig aangepast.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

Op CBS Melodie willen wij er graag alles aan doen om de leerlingen een veilige leeromgeving te bieden. Op deze manier kunnen de leerlingen zich optimaal ontwikkelen en komen ze met plezier naar school. CBS Melodie heeft er daarom voor gekozen om te werken met KiVa. De leerlingen leren hoe ze elkaar complimenten kunnen geven en hoe ze eventuele conflicten kunnen oplossen. Leerlingen leren elkaar te waarderen voor wat zij kunnen en zij leren elkaar te ondersteunen in dingen die ze minder goed kunnen. Wij streven ernaar om leerlingen goed burgerschap bij te brengen, met als doel dat de leerlingen wereldburgers worden die goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. Met KiVa voldoen wij als school ook aan de wet gericht op sociale veiligheid. 
Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Emotioneel welbevinden
  • Zelfredzaamheid
  • Goed wereldburgerschap

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2015 is de school door de onderwijsinspectie positief beoordeeld. Wij richten ons, samen met ons bestuur en onderwijsinspectie, blijvend op de kwaliteitsverbetering van het onderwijsaanbod aan al onze leerlingen.

Terug naar boven