CBS Melodie

Admiraal Helfrichsingel 20 2287 BS Rijswijk

Schoolfoto van CBS Melodie

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging doen wij ons uiterste best om een leerkracht uit de vervangingspool in te zetten voor de groep. Zoals landelijk bekend is er een groot lerarentekort en kan het voorkomen dat er geen inval-leerkracht beschikbaar is.
In dat geval wordt afhankelijk van de situatie of een ambulante medewerker (medewerker zonder groepstaken) op school ingezet of wordt de groep verdeeld. Als ook dit niet lukt dan zijn de kinderen thuis.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school valt onder het bestuur van Lucas Onderwijs. De directeur geeft, onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van de Stichting, leiding aan de school. De directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. Op school is zowel een ouderraad als een Medezeggenschapsraad. Op stichtingsniveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR).

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij het vormen van het rooster wordt rekening gehouden met de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Taal/lezen en rekenen krijgt op CBS Melodie primaire aandacht in het onderwijsaanbod, dagelijks wordt hier extra tijd voor in het rooster opgenomen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel staat uitgebreid beschreven hoe onze zorgstructuur vorm krijgt.

De visie zoals beschreven in het Koersbeweging 2022 van Lucas Onderwijs (zie inleiding van dit schoolplan) is uitgangspunt voor ondersteuning voor de leerlingen.  

Op CBS Melodie geven wij passend en kwalitatief goed onderwijs. Onder kwalitatief goed onderwijs verstaan wij ‘leren in de brede zin van het woord’. Wij kijken naar wat leerlingen wél kunnen en bouwen dat uit. Werken vanuit een positieve sociaal-emotionele omgeving is daarbij essentieel.  Op CBS Melodie werken wij handelingsgericht. Het uitgangspunt van ons handelen is:
‘Wat heeft de leerling nodig en hoe kunnen wij dit  bieden?’

Hierbij staan de volgende uitgangspunten centraal:

  • Onderwijsbehoeften van leerlingen (benoemen van kindkenmerken). De aandacht richt zich op wat de leerling al kan en nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken
  • Afstemming en wisselwerking tussen alle betrokkenen bij de ontwikkeling van de leerling
  • Positieve aspecten zijn van groot belang
  • De leerkracht doet ertoe
  • Constructief samenwerken
  • Doelgericht handelen
  • Werkwijze is systematisch en transparant   

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen meedoen in een groep, ondersteuning wordt daarom zoveel mogelijk binnen de eigen leerjaargroep geboden. Op CBS Melodie werken wij op planmatige wijze samen om ervoor te zorgen dat ieder kind zich naar eigen capaciteiten optimaal ontwikkelt. 


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven