CBS Melodie

Admiraal Helfrichsingel 20 2287 BS Rijswijk

Schoolfoto van CBS Melodie

Het team

Toelichting van de school

Het team van CBS Melodie bestaat uit een directie, leerkrachten, ondersteunend personeel, onderwijsassistenten, leraarondersteuners, intern begeleiders en vakleerkrachten. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging doen wij ons uiterste best om een leerkracht uit de vervangingspool in te zetten voor de groep. Zoals landelijk bekend is er een groot lerarentekort en kan het voorkomen dat er geen inval-leerkracht beschikbaar is.
In dat geval wordt afhankelijk van de situatie of een ambulante medewerker (medewerker zonder groepstaken) op school ingezet. Als ook dit niet lukt dan zijn de kinderen thuis, u wordt hierover via social schools geïnformeerd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school valt onder het bestuur van Lucas Onderwijs. De directeur geeft, onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van de Stichting, leiding aan de school. De directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. Op school is zowel een ouderraad als een Medezeggenschapsraad. Op stichtingsniveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR).

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel staat uitgebreid beschreven hoe onze zorgstructuur vorm krijgt.

De visie zoals beschreven in het Koersbeweging 2022 van Lucas Onderwijs (zie inleiding van dit schoolplan) is uitgangspunt voor ondersteuning voor de leerlingen.  

Op CBS Melodie geven wij passend en kwalitatief goed onderwijs. Onder kwalitatief goed onderwijs verstaan wij ‘leren in de brede zin van het woord’. Wij kijken naar wat leerlingen wél kunnen en bouwen dat uit. Werken vanuit een positieve sociaal-emotionele omgeving is daarbij essentieel.  Op CBS Melodie werken wij handelingsgericht. Het uitgangspunt van ons handelen is: ‘Wat heeft de leerling nodig en hoe kunnen wij dit bieden?’

Hierbij staan de volgende uitgangspunten centraal:

  • Onderwijsbehoeften van leerlingen (benoemen van kindkenmerken). De aandacht richt zich op wat de leerling al kan en nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken
  • Afstemming en wisselwerking tussen alle betrokkenen bij de ontwikkeling van de leerling
  • Positieve aspecten zijn van groot belang
  • De leerkracht doet ertoe
  • Constructief samenwerken
  • Doelgericht handelen
  • Werkwijze is systematisch en transparant   

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen meedoen in een groep, ondersteuning wordt daarom zoveel mogelijk binnen de eigen leerjaargroep geboden. Op CBS Melodie werken wij op planmatige wijze samen om ervoor te zorgen dat ieder kind zich naar eigen capaciteiten optimaal ontwikkelt. 


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de onderbouw is de ambitie om 3x per week extra ondersteuning in de klas te geven door middel van onderwijsassistenten. In de bovenbouw wordt ingezet op Remedial Teaching (RT). Kinderen krijgen in kleine groepjes extra ondersteuning door een RT-leerkracht. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 werken we met de visie van het spelend leren. Kleuters hebben een rijke speelleeromgeving nodig, die hen prikkelt in hun nieuwsgierigheid en uitdaagt met rijke spelmateriaal. Jonge kinderen hebben op verschillende momenten in hun ontwikkeling behoefte aan verschillende spelactiviteiten. Vierjarigen zijn vooral graag handelend (manipulatief) bezig. In dit spel oefenen ze hun motoriek, leggen contact met anderen en leren ze taal gebruiken. Langzaamaan verandert het manipulerende spel in rollenspel, waarin leerlingen de werkelijkheid naspelen. Bijvoorbeeld als dokter, moeder of groenteboer. In dit rollenspel neemt het onderlinge contact toe, breidt de taal zich uit en leggen kinderen relaties tussen voorwerpen en rollen.

Terug naar boven