Prins Mauritsschool

Kerklaan 144 2282 CN Rijswijk

  • Een van de pedagogische situaties
  • Een van de pedagogische situaties
  • We zijn een Jenaplanschool en dat willen we laten zien ook!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden aan de hand van het Cito leerlingvolgsysteem de ontwikkelingen van het kind en de opbrengsten van de school in kaart gebracht. De gegevens uit het Cito-leerlingvolgsysteem en de ervaringen van de stamgroepleiders worden gebruikt om het schooladvies voortgezet onderwijs op te stellen. In december vinden de gesprekken plaats met de stamgroepleider en de ouders.

Aan het eind van het schooljaar, veelal in april, wordt de landelijke eindtoets groep 8 afgenomen. Wij gebruiken hiervoor de IEP toets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tweemaal per jaar worden de Cito toetsen afgenomen. Na afname heeft de intern begeleider een groepsbespreking met de stamgroepleider. Op basis daarvan wordt gekeken welke aanpassingen er moeten plaatsvinden in het programma van de kinderen. Bij het laatste vindt er dan een kindbespreking plaats. 
De intern begeleider en de directie maken een trendanalyse en op basis daarvan worden er acties ondernomen in de school. 
De resultaten van de stamgroepen worden in de kenniskring en het bouwoverleg met elkaar gedeeld. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn er als school trots op dat we voor het Pedagogische klimaat de hoogste waardering hebben gekregen. Dit is een bevestiging dat leven en werken in balans moeten zijn. 

Terug naar boven