Prins Mauritsschool

Kerklaan 144 2282 CN Rijswijk

  • Een van de pedagogische situaties
  • Een van de pedagogische situaties
  • We zijn een Jenaplanschool en dat willen we laten zien ook!

Het team

Toelichting van de school

De Prins Mauritsschool een professionele leergemeenschap 
Het team van de Prins Mauritsschool zet zich voortdurend in om het onderwijs te verbeteren. Wij doen dit, net als de kinderen, door te leren van- en met elkaar. Op een aantal woensdagmiddagen komen we samen in de kenniskring. Daar delen wij onze kennis en ervaringen met elkaar. In de school worden veranderingen en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces. Dit proces wordt gestuurd door een wisselwerking tussen doen en denken. Al onze stamgroepleiders hebben een jenaplanopleiding gevolgd en blijven door middel van conferenties, studiedagen en literatuur telkens nieuwe inzichten en ervaringen opdoen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof/ziekte
Wanneer een teamlid van de Prins Mauritsschool verlof opneemt, dan zal er een structurele vervanging geregeld worden. Onder verlof verstaan we: studieverlof, bevallingsverlof, zwangerschapsverlof, verhuisverlof en ander verlof.

Mocht bij kortdurend verlof/ ziekte dit niet geregeld kunnen worden, dan worden de kinderen verdeeld over de andere groepen. De school heeft hiervoor een intern protocol. Er is een vaste verdeellijst en voor de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen naast hun weekplan ook een werkboek mee met extra opdrachten. Voor de drie groepen 1/2 geldt dat de kinderen over de overige twee groepen 1/2 worden verdeeld. Veelal wordt in deze situatie de ouders gevraagd om hun vier jarige kind thuis te houden. Uiteraard op basis van vrijwilligheid. 

Is bovenstaande niet mogelijk, dan zullen de ouders gevraagd worden om hun kind(eren) thuis te houdem.

 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Werken in stamgroepen
Op de PMS werken we in gesloten heterogene stamgroepen. De kinderen krijgen instructies in de eigen stamgroep. In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden. In een stamgroep oefen en ervaar je hoe het is om de jongste en de oudste te zijn. Iedere rol met een eigen verantwoordelijkheid. Kinderen leren hulp vragen en bieden. Kinderen leren op deze manier in een relatie met anderen, die relatie is belangrijk want ‘zonder relatie, geen prestatie’. 

Dit zijn onze stamgroepen:
Onderbouw
groep 1-2 De Stampertjes 
groep 1-2 Jip en Janneke
groep 1-2 Dikkertje Dap
groep 3-4 Ibbeltje 
groep 3-4 Floddertje

Midden-/ bovenbouw
groep 5-6 De Sjakies 
groep 5-6 De Oempa Loempa's 
groep 7-8 Asterix 
groep 7-8 Obelix 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school werken we met een ritmisch weekplan. Hierin zijn de vier pedagogische situaties: gesprek, werk, spel en viering, het uitgangspunt. De genoemde vakken krijgen in deze vier pedagogische situaties een plek. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In januari 2018 zal het nieuwe schoolondersteuningsprofiel bekend zijn. Daarin staat hoe wij het onderwijs inrichten en de doelgroepen die wij kunnen begeleiden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven