Prins Mauritsschool

Kerklaan 144 2282 CN Rijswijk

  • Een van de pedagogische situaties
  • Een van de pedagogische situaties
  • We zijn een Jenaplanschool en dat willen we laten zien ook!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het schoolvenster van de Prins Mauritsschool (PMS) in oud-Rijswijk. Wij zijn een erkende jenaplanschool en KiVaschool. Op de vraag 'Wat doen kinderen op school?' kan iedereen antwoord geven: Leren natuurlijk! Dit doen wij samen... want samen bereik je meer dan alleen!
Kinderen op de PMS leren dat ze zichzelf mogen zijn, ze leren hoe ze met andere mensen en de wereld om zich heen omgaan. We willen bereiken dat kinderen zich ontwikkelen tot ondernemende mensen, die kunnen plannen en samenwerken, mensen die iets kunnen creëren en dat ook kunnen presenteren. Ze moeten na kunnen denken over hun inbreng, kunnen reflecteren en ze moeten leren om zich verantwoordelijk te kunnen en willen gedragen. Daarbij vinden wij het van belang dat je weet wat je leert en wat je met het geleerde kunt. Wij halen de omgeving van de school naar binnen en werken themagericht. Zo maken we het onderwijs betekenisvol.
Enthousiast geworden? Zie verder onze site http://www.pms-rijswijk.nl  óf kom eens een kijkje nemen! De PMS, de school waar je leert samenleven!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Erkende Jenaplan- Kivaschool
  • Uitgaan van de kernkwaliteiten
  • Werken aan de complete mens
  • 21th century skills belangrijk
  • Lerende organisatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven