Godfried Bomansschool

Wijnandt van Elststraat 1 2282 HH Rijswijk

  • Schoolfoto van Godfried Bomansschool
  • Schoolfoto van Godfried Bomansschool
  • Schoolfoto van Godfried Bomansschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij het tot stand komen van het schooladvies voor onze leerlingen in groep 8 maken wij gebruik van de volgende gegevens:

  • DIA eindtoets
  • NIO (Nederlands intelligentieonderzoek)
  • Schoolvorderingen van groep 1 t/m 8
  • Observaties van leerkrachten

Alle gegevens die wij in de schoolloopbaan van de leerlingen verzamelen, worden besproken met de directeur, de intern begeleider, de leerkracht van groep 7 en de leerkracht van groep 8. Gezamenlijk komen wij tot het schooladvies voor het voortgezet onderwijs.

Voor meer informatie over waar onze leerlingen in het voortgezet onderwijs terecht komen, kunt u kijken bij de indicator Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten door de afname van adaptieve Dia-toetsen. Daarna maken leerkrachten een analyse, die vervolgens wordt besproken met de zorg- en onderwijscoördinator. Daarna wordt het nieuwe onderwijsplan voor de volgende periode bijgewerkt, daar wordt ook het eventuele extra gerichte aanbod voor kinderen meegenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig
  • Samenwerken
  • Plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 4 november 2014 heeft de inspecteur onze school als laatst bezocht. De inspecteur heeft toen een basisarrangement toegekend aan de Godfried Bomansschool. Klik hier voor de site van de inspectie.

Terug naar boven