KC Snijders

Willem van Rijswijckstr 13 2282 HA Rijswijk

  • Schoolfoto van KC Snijders
  • Schoolfoto van KC Snijders
  • Schoolfoto van KC Snijders
  • Wij helpen jou met het ontdekken, waarderen en benutten van jouw talenten en kwaliteiten.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als kindcentrum proberen we de leerlingen zo veel mogelijk onderwijs op maat bieden. Dit doen we door de kinderen die een indicatie voor het speciaal basisonderwijs hebben, een eigen leerlijn te bieden. Op deze manier kunnen ook deze kinderen op een goede wijze hun basisschool afronden. Natuurlijk heeft dit effect op het gemiddelde schoolresultaat, maar het geluk en welbevinden van de kinderen staat bij ons voorop.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We maken gebruik van het zogenaamde leerlingvolgsysteem (LVS) om kinderen te volgen in hun ontwikkeling. Registratie vindt plaats in het LVS. Wij gebruiken een toetskalender waarin staat aangegeven welke toetsen van het LVS (IEP-toetsen) op welk moment worden afgenomen. Deze landelijke toetsen staan los van methodes en van ons onderwijs. Ze zijn een goed meetinstrument voor de ontwikkeling van uw kind en ons onderwijs. De methodegebonden toetsen geven informatie over de wijze waarop de kinderen zich de leerstof eigen hebben gemaakt. De resultaten van observaties en toetsen worden besproken en kunnen aanleiding geven tot extra hulp of aanpassing van de leerstof voor een groep of individueel kind. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Dit rapport beschrijft de oordelen van de inspectie over de kwaliteit van het onderwijs op de J.H. Snijdersschool. We hebben de school en het bestuur gevraagd om de ontwikkelrichting aan te geven op basis van de eigen kwaliteitsoordelen en die van de inspectie.

Hieronder geeft het bestuur zijn reactie:
Het bestuur en de directie van de school kunnen zich goed vinden in het uitgebrachte rapport. We zijn blij met de constatering dat de Snijdersschool haar kwaliteit op orde heeft en er een basisarrangement is toegekend. Alle onderdelen zijn tenminste van voldoende niveau en vijf onderdelen hebben zelfs het oordeel ‘goed’ ontvangen. De school en het bestuur ervaart hierin ook een compliment voor de gepleegde inzet van de afgelopen jaren. De Snijdersschool is een vernieuwingsschool en dat brengt met zich mee dat er veel zaken nieuw ontwikkeld zijn. Daarnaast is de school ook getroffen door een forse brand dit schooljaar. Reden temeer om dankbaar te zijn met zo’n mooi resultaat.

Wel zien wij in het rapport ook een aansporing om een aantal zaken nog verder te ontwikkelen of naar een hoger plan te brengen. Puntsgewijs geven we dat hieronder aan:

Onderwijsresultaten: 1.1 Resultaten:
De resultaten zijn voldoende. De school ziet hierin nog ontwikkelruimte.
- De huidige toetsen: Deze toetsen niet altijd wat de kinderen in de voorafgaande periode hebben geleerd en aangeboden hebben gekregen. Het komend jaar gaat de school zich oriënteren op een nieuwe toetsstructuur voor de school. De leerroute van het kind en maatwerk zijn hierbij kernwoorden. Een werkgroep neemt hiervoor het initiatief en komt in het schooljaar 2016-2017 met een plan voor de komende jaren.

- Twee keer per jaar worden alle toetsen geëvalueerd. Ook worden er structureel trendanalyses gemaakt. Er kunnen ambitieuzere doelen worden gesteld n.a.v. de behaalde opbrengsten. Dat wordt in de groepsevaluatie vanaf schooljaar 2016-2017 ingebracht door de werkgroep.

- Komend schooljaar krijgen alle kinderen hun eigen iPad. Hiermee gaan we ook gepersonaliseerd leren verder vormgeven. De kinderen kunnen zo nog meer uitgedaagd worden om bezig te zijn met de volgende stap in hun ontwikkeling.

Onderwijsproces: 2.2 Zicht op ontwikkeling:
De Snijdersschool heeft goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen. We kunnen dit echter nog beter zichtbaar maken. Hiertoe zullen we met het nieuwe leerling administratiepakket nog verbeterslagen moeten maken en afspraken maken hoe we gegevens opslaan en hoe dat eenvoudiger benaderbaar is.

Schoolklimaat en veiligheid: 3.2 Veiligheid:
- Het komend jaar komen er nieuwe afspraken over de fysieke veiligheid van kinderen binnen de schoolruimtes. Omdat alle kinderen hun eigen iPad mee naar school nemen, wordt dat nog belangrijker.

- Samen met ouders is er een risico-inventarisatie gemaakt. Ook wordt er een implementatieplan gemaakt, waarbij de sociale veiligheid van kinderen een belangrijk onderdeel is. Het implementatieplan zal met ingang van het nieuwe schooljaar worden uitgevoerd.

- Daarnaast zal er met ingang van het nieuwe schooljaar een wekelijks aanbod komen voor sociaal-emotioneel leren (SEL). De methode Leefstijl zal daarin als belangrijke bron ingezet worden.

Algemeen:
Verder zal er aandacht moeten blijven voor de punten, waarop de Snijdersschool goed presteert. Dit willen we zo houden door kritisch te blijven en verder te gaan met de al ingezette ontwikkelingen. De kinderen hebben recht op excellent onderwijs. In het professionaliseringsaanbod van de school zullen we hier structureel aandacht aan blijven geven.

Terug naar boven