KC Snijders

Willem van Rijswijckstr 13 2282 HA Rijswijk

  • Schoolfoto van KC Snijders
  • Schoolfoto van KC Snijders
  • Schoolfoto van KC Snijders
  • Wij helpen jou met het ontdekken, waarderen en benutten van jouw talenten en kwaliteiten.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er sprake is van wettelijk verlof of ziekteverlof van leerkrachten, vangen wij de afwezigheid van leerkrachten zoveel mogelijk op met ambulante leerkrachten. In het uiterste geval kan het voorkomen dat een groep verdeeld zal worden over de andere groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Natuurlijk leren in de praktijk

Door het doorbreken van het klassikale systeem ontstaat meer mogelijkheid tot differentiatie, is er minder wachttijd voor een kind en is er meer gelegenheid om te werken aan zaken die voor een kind op dat moment betekenis hebben. De verwachtingen en eisen die wij stellen aan een kind zijn hoog en inzichtelijk gemaakt op kind niveau. In het rooster zijn verplichte en niet-verplichte onderdelen opgenomen. Kinderen worden ingelicht over het rooster en kunnen naast de verplichte onderdelen de eigen activiteiten inplannen.

Ook leerkrachten krijgen kans om zich te specialiseren, omdat zij niet langer de hele dag vóór de klas staan, maar intensief samenwerken met de kinderen en de andere leerkrachten. Juist door de geboden ruimte enerzijds en de structuur van het rooster en afspraken anderzijds, kan een kind zich optimaal en met plezier ontwikkelen. Zo groeit het gevoel van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Schoolbreed spelen en werken we aan de hand van een thema. De thema’s staan dicht bij de kinderen. Doordat kinderen betrokken raken bij een thema, gaan ze zélf aan de slag. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op KC Snijders worden alle vakken geïntegreerd aangeboden. We werken vanuit thema's, die gekoppeld zijn aan de kerndoelen die zijn vastgesteld door de inspectie van onderwijs. Deze thema's zijn door experts ontwikkeld. Als bron kunnen methodes hier aan bijdragen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op KC Snijders worden alle vakken geïntegreerd aangeboden. We werken vanuit thema's, die gekoppeld zijn aan de kerndoelen die zijn vastgesteld door de inspectie van onderwijs. Deze thema's zijn door experts ontwikkeld. Als bron kunnen methodes hier aan bijdragen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het kindcentrum staat open voor alle kinderen. In samenspraak met ouders en eventueel deskundigen kijken wij of KC Snijders een passende plek is. Wij hebben ervaring met kinderen met dyslexie, dyscalculie, autisme, gehoorbeperking, enkelvoudige gedragsproblemen en slechtziend zijn.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op KC Snijders vinden wij spelend leren en ontdekken belangrijk. Door thematisch te werken en samen met de kinderen spelhoeken in te richten werken we aan onze doelen. De kinderen krijgen gedurende hun dag op het KC veel tijd en ruimte om in deze hoeken te spelen. Daarnaast bieden we ook veel ruimte aan techniek, creative vakken en motorische ontwikkeling. Wij zijn bezig met het opzetten van een 3+ groep. Deze groep wordt speciaal voor kinderen van 3+ die ingeschreven staan op het KC en heeft als doel om de overgang tussen peuters en kleuters natuurlijker te laten verlopen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze KC gids.

Terug naar boven