Constantijnschool

Braakmansdijk 7 7462 LX Rijssen

Schoolfoto van Constantijnschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school meet de eindopbrengsten door middel van de CITO eindtoets. De CITO eindtoets wordt tot nu toe door alle leerlingen van groep 8 gemaakt. Ieder jaar wordt hierin een afweging gemaakt, daarbij rekening houdend met de richtlijnen van de inspectie.

De resultaten op de Centrale Eindtoets van 2019 werden uitgesplitst in een aantal domeinen: Taal, Lezen, Rekenen en Wereldoriëntatie.  

Taal: Op het domein Taal scoorden we mooi boven het landelijk gemiddelde. Wij scoorden het beste op grammatica en spelling werkwoorden en iets minder op spelling niet-werkwoorden en interpunctie.  

Lezen: We scoorden op het domein Lezen vrijwel op het landelijk gemiddelde. Op de onderdelen begrijpend lezen en samenvatting scoorden we het beste, op de onderdelen opzoeken en schrijven scoren we minder goed.  

Rekenen: Op het domein Rekenen werd opnieuw goed gescoord. De resultaten lagen bij de deelgebieden verhoudingen, verbanden, meten en meetkunde ruim boven het landelijke gemiddelde. De huidige aanpak werkt gelukkig goed.  

Wereldoriëntatie: Het zaakvakkenonderwijs is de laatste jaren door het uitproberen van nieuwe methodes minder gestructureerd aangeboden dan daarvoor. Op dit domein scoorden wij dan ook onder het landelijk gemiddelde. Door onze nieuwe zaakvakkenmethode Blink verwachten we voor de komende jaren een positieve ontwikkeling.  


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken toetsen we regelmatig de vorderingen van de kinderen. We verzamelen de toetsgegevens in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Zo hebben we een goed totaalbeeld van de schoolprestaties en van de vorderingen van uw kind.

Als school hebben we een format voor het analyseren van de toetsgegevens in het LOVS (Leerlingvolgsysteem) programma van Cito en ParnasSys, met name voor rekenen, spelling en begrijpend lezen. Dit format wordt door alle leerkrachten gebruikt. Interventies op school- groeps- en leerlingenniveau worden aan de hand hiervan gedaan.  


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We doorlopen ieder schooljaar een vast stappenplan om te komen tot de schoolkeuze. De schooladviezen VO komen op een zorgvuldige wijze tot stand, in nauwe samenspraak met de ouders van onze leerlingen en de leerlingen zelf. De adviezen die we geven m.b.t. schoolkeuze worden vrijwel ongewijzigd overgenomen door de VO-scholen. Indicatie: we zien weinig afstroom van onze leerlingen in de eerste twee jaar op het VO. We onderhouden goede contacten met VO-scholen in de vorm van het bijwonen van o.a. informatiebijeenkomsten en het opvragen van resultaten van onze leerlingen in het VO. We ontvangen wel de resultaten van onze leerlingen in het VO, maar analyseren die nog niet voldoende (actie: resultaten jaarlijks vastleggen in een volgsysteem).
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven