Constantijnschool

Braakmansdijk 7 7462 LX Rijssen

Schoolfoto van Constantijnschool

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden van de school vormen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. We  werken goed samen en stemmen onze talenten op elkaar af. Ook de administratie en conciërge zijn heel belangrijk binnen het functioneren van de school. 

De leeftijden van het personeel is mooi gespreid. In alle leeftijdscategorieën zijn leerkrachten vertegenwoordigd en maken we gebruik van elkaars kennis en ervaring.

Op onze school zijn de meeste leerkrachten bevoegd om bewegingsonderwijs te geven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als er op onze school juffen en/of meesters vervangen moeten worden, kijken wij eerst naar mogelijkheden op onze eigen school. We denken dan bijvoorbeeld aan (duo)collega's. Als dat niet lukt dienen wij een verzoek in bij het onderwijsbureau Twente (OBT) in Borne. Via hen krijgen wij dan wel/niet een vervang(st)er. Als dit ook niet lukt maken wij een keuze tussen het opsplitsen van de kinderen over andere groepen of sturen wij de kinderen naar huis (nadat we de ouders op de hoogte hebben gebracht). Het is gelukkig (nog) zelden voorgekomen dat een klas naar huis gestuurd moest worden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het team krijgt in deze schoolplanperiode extra scholing omtrent gedrag van kinderen en hoe ermee om te gaan. Het gaat om toerusten van de leerkrachten om nog beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We hebben contact met verschillende vormen van kinderopvang: Christelijke kinderopvang/peuterspeelzaal De Kindertuin, Peuterspeelzalen de Speeldoos en Kruimeltje. Er vindt altijd een overdracht plaats middels een formulier. Kinderen met VVE-indicatie krijgen een warme overdracht. Er is dan op onze school overleg met de ouders, de leidster van de peuterspeelzaal, de toekomstige leerkracht en de interne begeleider. Indien de peuterspeelzaal het wenselijk vindt, komt de intern begeleider op de peuterspeelzaal het kind observeren. Dit vindt plaats in overleg met ouders. 

Terug naar boven