De Ronde Maat

Braakmansdijk 11 7462 LX Rijssen

null

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Ronde Maat. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Afhankelijkheid (Basiswaarde)
  • Betrokkenheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Bescherming
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmeldingsprocedure van leerlingen

In december / januari is er gelegenheid om leerlingen die tot en met 31 maart van het nieuwe schooljaar vier jaar worden aan te melden. De benodigde formulieren worden thuisgestuurd aan de ouders behorend bij de participerende kerken. U kunt ze ook telefonisch aanvragen op het bestuursbureau. Met uw inschrijving en de ondertekening van de identiteitsverklaring geeft u aan in te stemmen met de grondslag en doelstelling van onze scholen en dat u zich wilt houden aan de op school geldende regels. In de maand mei wordt de school waarop het kind geplaatst is en de plaatsingsdatum aan de ouders bekend gemaakt.

Toelating van leerlingen met een speciale zorgbehoefte

Op onze scholen zijn binnen het bovengenoemde toelatingsbeleid alle kinderen welkom die behoren tot het normale voedingsgebied van de vereniging. Plaatsing van kinderen met extra zorg verloopt via een afzonderlijke procedure. De uitkomst van die procedure hangt af van de mogelijkheden die er op een school zijn. Die mogelijkheden zijn per school vastgelegd in een schoolondersteuningsprofiel. Een gesprek tussen de school en de ouders van de aangemelde zorgleerling behoort tot één van de vaste onderdelen van de procedure. In dit gesprek kunnen ouders en de school nagaan of het onderwijs zoals dat op de betreffende school wordt gegeven voldoende aansluit bij het kind. In ieder geval moet worden vastgesteld of het team dit kind kan begeleiden zonder dat dit kind of een ander kind daardoor tekort komt. Als een kind niet geplaatst kan worden, gaat de school samen met de ouders op zoek naar een passende school voor het kind

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
196
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven