Openbare Basisschool De Zevensprong

Pampusstraat 28 1435 LJ Rijsenhout

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zevensprong

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze eindresultaten zijn de laatste 5 schooljaren (tot 13/14) op voldoende niveau. In 2014 / 2015 waren de eindopbrengsten op niveau. In 2015 / 2016 zijn de resultaten prima te noemen. De kinderen hebben ruim boven verwachting gescoord op de Eindtoets (IEP). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de school.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor het monitoren van ons onderwijs maken wij gebruik van de CITO toetsen. We willen weten wat we van de kinderen op onze school kunnen verwachten zodat we zo hoog mogelijke en realistische doelen kunnen stellen.  We kijken niet alleen naar de tussenresultaten van groep 3,4 en 6 maar vanaf groep 1 tot en met de eindtoets bekijken we de tussenresultaten, bepalen streefdoelen en passen het onderwijs bij en aan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs schommelt de laatste jaren tussen MAVO/HAVO uitstroom. Dit is conform de verwachtingen. In het schooljaar 2015/2016 ligt de uitstroom gemiddeld op HAVO niveau.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven