Christelijke Basisschool Immanuel

Schouwstraat 15 1435 KL Rijsenhout

  • Wij werken met onderwijsassistenten. Deze medewerkers geven extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben.
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Immanuel
  • We maken gebruik van moderne leermiddelen.
  • Digitaal verwerken in groep 4 t/m 8
  • Alle leerlingen van groep 6 t/m 8 werken op een chromebook.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij werken met een invalpool.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken verschillende gespecialiseerde leerkrachten. Alle muzieklessen van groep 3 t/m 8 worden gegeven door onze vakdocent Muziek. Wij hebben een breed scala aan muziekinstrumenten op school en een speciaal daarvoor ingericht muzieklokaal.

De lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 4 t/m 8 worden eens per week verzorgd door onze vakdocent Bewegingsonderwijs. Verder hebben alle groepen een extra bewegingsles verzorgd door SportService Haarlemmermeer.

Voor de leerlingen van groep 2 en 3 bieden wij in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer zwemlessen aan.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kinderen in groep 1 en 2 werken thematisch en volgens vastgestelde leerdoelen. De vakgebieden komen in verschillende vormen aan bod. Ook bij groep 1/2 geldt dat het aanbod aansluit bij de behoefte van de groep.

We werken met de projecten van "Kleuterplein". Binnen deze thema's besteden we aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling; de motorische ontwikkeling; de cognitieve ontwikkeling; zelfredzaamheid en expressie.

Soms hebben leerlingen een aanbod dat afwijkt van het aanbod van de groep.  Dit gaat altijd in overleg met de intern begeleider en de ouders.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De invulling van de onderwijstijd is een richtlijn, gebaseerd op de aanbevelingen van de inspectie. Per leerjaar en groep kan het aanbod verschillen. Dit heeft ermee te maken dat wij met ons onderwijsaanbod aansluiten bij de behoefte van de groep.

Onderwijsaanbod

Voor enkele vakken (spelling, taal, woordenschat, rekenen en burgerschap) maken we vanaf groep 4 gebruik van Snappet. Iedere leerling van groep 4 krijgt een Snappet-tablet in bruikleen. Vanaf groep 5 wordt er gewerkt op een chromebook. Via Snappet hebben we toegang tot een onbeperkte hoeveelheid oefenstof. Dit leermiddel sluit goed aan bij de door ons gebruikt lesmethodes. Doordat de kinderen de opdrachten op de Snappettablet of chromebook maken, zijn werkboekjes voor deze vakken niet meer nodig.  Het grote voordeel van het werken met Snappet is dat de leerlingen meteen feedback krijgen op het gemaakte werk. De leerkracht kan monitoren hoe de leerling het werk maakt en kan meteen bijsturen waar nodig. Verder is het systeem adaptief. Dat betekent dat het aanbod aangepast kan worden op het niveau van de leerling. 

Naast de basisvakken (lezen, taal en rekenen) besteden we veel tijd aan wereld oriënterende vakken. Hierbij proberen we de samenhang te vinden tussen de verschillende vakgebieden. Wij gebruiken hiervoor de methode Blink-Wereld. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip. Deze methode haakt in op de actualiteit. Dit vergroot naast het begrijpend leren lezen, de kennis en het begrip van de wereld. 

Soms hebben leerlingen een aanbod dat afwijkt van het aanbod van de groep. Dit gaat altijd in overleg met de intern begeleider; de ouders en het kind.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De missie van onze school is dat wij al onze leerlingen goed onderwijs willen geven. Goed onderwijs is onderwijs dat zoveel mogelijk is afgestemd op de behoefte van het kind. Wij geven groepsgewijs onderwijs, dus gaan wij uit van wat het grootste deel van de groep nodig heeft. Dit is de zogenaamde basisgroep. Kinderen die makkelijk leren krijgen waar nodig meer uitdaging en kinderen die leren lastig vinden krijgen extra ondersteuning.Omdat wij willen dat alle kinderen leren, monitoren we de groei van de leerlingen. Dit noemen we ook wel het leerrendement. Het kan zijn dat het leren van een kind stagneert of dat er op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling zorgen zijn.  Als school zijn wij er verantwoordelijk voor dat wij onderzoeken wat hiervan de oorzaak is. Dit doen we in nauw overleg met de ouders. Binnen stichting Jongleren en het samenwerkingsverband binnen de Haarlemmermeer zijn er experts op verschillende gebieden. Deze experts kunnen met ons meedenken en ondersteuning bieden waar nodig. Wij willen kinderen onderwijs bieden dat past bij de behoefte. Hierbij houden wij altijd het belang van het kind en haalbaarheid voor het team in het oog.

In alle groepen volgen wij het dyslexie-protocol. Dit betekent dat wij vroegtijdig in kunnen spelen op lees- en spellingproblemen. De ondersteuning proberen we zo veel mogelijk in de groep door de eigen leerkracht te laten doen. Als er meer deskundigheid nodig is, kunnen we gebruik maken van verschillende remedial teachers van binnen of buiten de stichting.

We hebben een intensieve samenwerking met Auris. Deze groep heeft veel expertise op het gebied van taalontwikkelingstoornissen (TOS). Momenteel hebben wij twee leerlingen waarbij een TOS is vastgesteld. Deze leerlingen krijgen ondersteuning via Auris op school.

Voor sommige kinderen is het lastig om hun gedrag te reguleren. Binnen onze school is een Kanjercoördinator werkzaam. Zij kan in individuele gesprekken met het kind en/of de ouders ondersteuning bieden die verder gaat dan wat de leerkracht kan doen.

Een aantal keer per jaar vindt het ZAT-overleg plaats (zorg advies team). Bij dit overleg zit de schoolarts; schoolverpleegkundige en de intern begeleider. Nadat ouders hier toestemming voor hebben gegeven kan de intern begeleider bepaalde leerlingen inbrengen in dit overleg. 

Soms moeten we constateren dat de ondersteuning die nodig is, niet georganiseerd kan worden op onze school. Samen met ouders gaan wij dan op zoek naar een school waar dit wel kan. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven