Christelijke Basisschool Immanuel

Schouwstraat 15 1435 KL Rijsenhout

  • Wij werken met onderwijsassistenten. Deze medewerkers geven extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben.
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Immanuel
  • We maken gebruik van moderne leermiddelen.
  • Digitaal verwerken in groep 4 t/m 8
  • Alle leerlingen van groep 6 t/m 8 werken op een chromebook.

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit 26 enthousiaste, betrokken collega's. Wij werken met een directeur, een intern begeleider, leerkrachten, onderwijsassistenten, een administratief medewerkster, een conciërge en we bieden ook plaats voor stagiaires. 

Zij staan voor goed onderwijs en dragen zorg voor een veilig en geborgen leerklimaat in de school.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als vervanging van een medewerker aan de orde is, nemen wij de volgende stappen (in deze volgorde):

- Vervanging vanuit de bovenschoolse vervangingspool.

- Vervanging door collega van de school die extra komt werken.

- Vervanging door leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent.

- Vervanging door stagiaire onder supervisie.

- Leerlingen verdelen over de andere groepen.

- Leerlingen naar huis sturen.

De bovengenoemde aanpak is in overleg met de MR van onze school vastgesteld, als onderdeel van een noodplan vanwege het actuele lerarentekort. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken verschillende gespecialiseerde leerkrachten. Alle muzieklessen van groep 2 t/m 8 worden ondersteund door onze vakdocent Muziek. Wij hebben een breed scala aan muziekinstrumenten op school en een speciaal daarvoor ingericht muzieklokaal.

De lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 4 t/m 8 worden eens per week verzorgd door onze vakdocent Bewegingsonderwijs. Verder hebben alle groepen een extra bewegingsles verzorgd door SportService Haarlemmermeer.

Voor de leerlingen van groep 2 en 3 bieden wij in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer zwemlessen aan.

Na schooltijd wordt op dinsdag de speelzaal gebruikt door Wendy's Dance Company, waar zij verschillende danslessen geven.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kinderen in groep 1 en 2 werken thematisch en volgens vastgestelde leerdoelen. De vakgebieden komen in verschillende vormen aan bod. Ook bij groep 1/2 geldt dat het aanbod aansluit bij de behoefte van de groep.

We werken met de projecten van "Kleuterplein". Binnen deze thema's besteden we aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling; de motorische ontwikkeling; de cognitieve ontwikkeling; zelfredzaamheid en expressie.

Soms hebben leerlingen een aanbod dat afwijkt van het aanbod van de groep.  Dit gaat altijd in overleg met de intern begeleider en de ouders.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De invulling van de onderwijstijd is een richtlijn, gebaseerd op de aanbevelingen van de inspectie. Per leerjaar en groep kan het aanbod verschillen. Dit heeft ermee te maken dat wij met ons onderwijsaanbod aansluiten bij de behoefte van de groep.

Onderwijsaanbod

Voor enkele vakken (spelling, taal, woordenschat, rekenen en burgerschap) maken we vanaf groep 4 gebruik van Snappet. Iedere leerling van groep 4 krijgt een Snappet-tablet in bruikleen. Vanaf groep 5 wordt er gewerkt op een chromebook. Via Snappet hebben we toegang tot een onbeperkte hoeveelheid oefenstof. Dit leermiddel sluit goed aan bij de door ons gebruikt lesmethodes. Doordat de kinderen de opdrachten op de Snappettablet of chromebook maken, zijn werkboekjes voor deze vakken niet meer nodig.  Het grote voordeel van het werken met Snappet is dat de leerlingen meteen feedback krijgen op het gemaakte werk. De leerkracht kan monitoren hoe de leerling het werk maakt en kan meteen bijsturen waar nodig. Verder is het systeem adaptief. Dat betekent dat het aanbod aangepast kan worden op het niveau van de leerling. 

Naast de basisvakken (lezen, taal en rekenen) besteden we veel tijd aan wereld oriënterende vakken. Hierbij proberen we de samenhang te vinden tussen de verschillende vakgebieden. Wij gebruiken hiervoor de methode Blink-Wereld. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip. Deze methode haakt in op de actualiteit. Dit vergroot naast het begrijpend leren lezen, de kennis en het begrip van de wereld. 

Bewegingsonderwijs wordt 1 uur in de week gegeven door onze vakleerkracht gym. Groep 3 t/m 8 volgen deze lessen in de gymzaal aan de Pampusstraat, zij lopen daar met hun leerkracht naar toe. Daarnaast bewegen we nog 1 uur verdeeld over de week onder begeleiding van de groepsleerkracht en Team Sportservice Haarlemmermeer.

Soms hebben leerlingen een aanbod dat afwijkt van het aanbod van de groep. Dit gaat altijd in overleg met de intern begeleider; de ouders en het kind. Wij werken samen met de Day-a-Week School. Hierover kunt u meer informatie vinden op www.jl.nu/dws . 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De missie van onze school is dat wij al onze leerlingen goed onderwijs willen geven. Goed onderwijs is onderwijs dat zoveel mogelijk is afgestemd op de behoefte van het kind. Wij geven groepsgewijs onderwijs, dus gaan wij uit van wat het grootste deel van de groep nodig heeft. Dit is de zogenaamde basisgroep. Kinderen die makkelijk leren krijgen waar nodig meer uitdaging en kinderen die leren lastig vinden krijgen extra ondersteuning.Omdat wij willen dat alle kinderen leren, monitoren we de groei van de leerlingen. Dit noemen we ook wel het leerrendement. Het kan zijn dat het leren van een kind stagneert of dat er op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling zorgen zijn.  Als school zijn wij er verantwoordelijk voor dat wij onderzoeken wat hiervan de oorzaak is. Dit doen we in nauw overleg met de ouders. Binnen stichting Jongleren en het samenwerkingsverband binnen de Haarlemmermeer zijn er experts op verschillende gebieden. Deze experts kunnen met ons meedenken en ondersteuning bieden waar nodig. Wij willen kinderen onderwijs bieden dat past bij de behoefte. Hierbij houden wij altijd het belang van het kind en haalbaarheid voor het team in het oog.

In alle groepen volgen wij het dyslexie-protocol. Dit betekent dat wij vroegtijdig in kunnen spelen op lees- en spellingproblemen. De ondersteuning proberen we zo veel mogelijk in de groep door de eigen leerkracht te laten doen. Als er meer deskundigheid nodig is, kunnen we gebruik maken van verschillende remedial teachers van binnen of buiten de stichting.

We hebben een intensieve samenwerking met Auris. Deze groep heeft veel expertise op het gebied van taalontwikkelingstoornissen (TOS)

Voor sommige kinderen is het lastig om hun gedrag te reguleren. Binnen onze school is een Kanjercoördinator werkzaam. Zij kan in individuele gesprekken met het kind en/of de ouders ondersteuning bieden die verder gaat dan wat de leerkracht kan doen.

Een aantal keer per jaar vindt een MDO plaats (multidisciplinair overleg). Bij dit overleg zit het kind, de ouders, leerkracht, de intern begeleider en de consulent van het het samenwerkingsverband, mogelijk ook de schoolarts of schoolverpleegkundige.

Soms moeten we constateren dat de ondersteuning die nodig is, niet georganiseerd kan worden op onze school. Samen met alle betrokkenen gaan wij dan op zoek naar een school waar dit wel kan. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal 't Roefje staat naast de school, zij geven VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Wij hebben regelmatig overleg en werken op verschillende gebieden samen. Zo bevindt BSO Roef van SKH (Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer) zich in ons schoolgebouw en zij bieden VSO (Voorschoolse Opvang) en BSO (Buitenschoolse Opvang) aan.

Terug naar boven