PC Oranje Nassauschool

De Ruijterstraat 9 2231 RT Rijnsburg

Schoolfoto van PC Oranje Nassauschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen van de Nederlandse basisscholen nemen deel aan de eindtoets. Er is keus uit vijf, door de overheid goedgekeurde, toetsen. De ONS gebruikt de cito-eindtoets die aansluit bij het cito-leerlingvolgsysteem vanaf groep 3. De scoreschaal die gebruikt wordt loopt van 500 tot 550. De scores worden berekend door de uitslagen van alle deelnemende leerlingen met elkaar te vergelijken. De gemiddelde landelijke score ligt elk jaar rond de 535.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende elk schooljaar worden toetsen afgenomen: methode-toetsen en verschillende methode-onafhankelijke toetsen (o.a. Cito-toetsen en leestoetsen). We gebruiken toetsen om, aan de hand van de resultaten, de ontwikkeling van onze leerlingen te volgen. De resultaten van de toetsen worden geanalyseerd en gebruikt om gerichter met (individuele) kinderen te kunnen werken. Daarnaast worden de overzichten gebruikt om groeps- of schooloverstijgende zaken aan te pakken, bijvoorbeeld het vernieuwen van methodes of scholing van de leerkrachten. De resultaten die we behalen, kunnen we vergelijken met de gemiddelde resultaten van andere basisscholen in ons land. Daarmee zien we of ons onderwijs de kwaliteit heeft die wij willen bieden.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na de basisschool gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs (VO). Ze hebben de keuze uit velerlei scholen. Om het juiste niveau voor het VO mede te kunnen bepalen, wordt vanaf groep 1 de ontwikkeling van uw kind gevolgd. Observaties en resultaten worden opgeslagen in ons Leerlingvolgsysteem. Aan het einde van groep 7 geven wij een voorlopig schooladvies aan ouders en leerlingen. In november in groep 8 wordt het definitieve schooladvies gegeven. Het advies is samen met de score van de toets belangrijk. We willen uiteraard graag dat elk kind in het voor haar/hem goede VO verder kan leren.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven