Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer

Koningin Julianalaan 2 A 2231 VD Rijnsburg

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Wegwijzer maken de leerlingen in groep 8 de doorstroomtoets ROUTE 8. ROUTE 8 is een adaptieve toets op vraagniveau. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en vice versa. Leerlingen met een laag vaardigheidsniveau komen zo niet toe aan lastige vragen en leerlingen die beter presteren, slaan eenvoudige vragen over. Het systeem selecteert op basis van de beantwoording wat de vervolgvraag is. De leerling wordt hierbij altijd uitgedaagd tot de bovengrens van zijn of haar niveau. Door het adaptieve karakter wordt er gemeten wat een leerling wel weet in plaats van wat een leerling niet weet. ROUTE 8 zorgt er op deze manier voor dat het toetsen minder belastend is voor een leerling. De vragen sluiten aan bij het niveau van de leerling en een leerling hoeft met deze werkwijze niet onnodig te veel moeilijke of juist te makkelijke vragen te beantwoorden. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We werken op de Wegwijzer met methodetoetsen en niet-methodetoetsen. De doelen van de methodetoetsen zijn opgenomen in ons groepsplan. We noteren na elke les of het doel behaald is of niet. Zo hebben we goed in beeld wie nog extra aandacht en/of ondersteuning moet hebben om het doel te behalen. Wanneer na een toets blijkt dat een leerling het doel nog steeds niet beheerst, dan ondernemen we daar actie op. De leerling kan herinstructie krijgen of meer oefenmateriaal.

Twee keer per jaar nemen we niet-methodetoetsen af van het Citoleerlingvolgsysteem. Op verschillende vakgebieden zoals: lezen, rekenen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en studievaardigheden (afhankelijk van de groep) bekijken we hoe de leerlingen landelijk scoren. Zo volgen we de individuele ontwikkeling van de kinderen. Op schoolniveau kunnen we aan de hand van deze toetsen kijken of ons onderwijs voldoet.
De resultaten van deze toetsen bespreken we met het team en in de MR. Na een analyse weten we weer beter wat elke leerling nog op welk gebied nodig heeft.
Zo zijn toetsen voor ons vooral een spiegel voor ons handelen!

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Advies
De leerkracht van groep 7 stelt van alle leerlingen vast op welk niveau de leerling het beste kan instromen in het VO. De voorlopige adviezen worden opgesteld tijdens een overleg tussen deze leerkacht, de IB’er en de directeur. Bij de advisering worden de volgende gegevens meegenomen:
- De LVS-scores van de leerlingen en de daarbij horende Plaatsingswijzer waarin de kaders voor advisering staan.
- De (werk)houding en zelfstandigheid die de leerling laat zien.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In onze visie staat:
Daarnaast vinden wij welbevinden en een veilige schoolomgeving  belangrijke voorwaarden om te komen tot leren. 
Een basisbehoefte van ieder mens is een gevoel van veiligheid. We denken ook dat kinderen niet of moeilijk tot leren komen wanneer dat gevoel ontbreekt. Daarom investeren we in een goede relatie met de leerlingen en in de sociale omgang op school. We gebruiken daarvoor onder andere de Kanjertraining. We vragen ook regelmatig naar het welbevinden van de leerlingen door middel van een digitale vragenlijst. We vinden het belangrijk dat de leerlingen de leerkrachten en elkaar vertrouwen. Ook daar besteedt de Kanjertraining veel aandacht aan. Eén van de belangrijkste uitgangspunten is niet voor niks: ‘Wij zijn te vertrouwen’.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Veiligheid
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven