Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer

Koningin Julianalaan 2 A 2231 VD Rijnsburg

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer

Het team

Toelichting van de school

Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen voor goede instructie en dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden. Onze teamleden werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg.  De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. Daarom zijn er elk schooljaar meerdere studiedagen voor teamleden en volgen leerkrachten nascholingscursussen.  

De kwaliteit van een school hangt dus af van de mensen die er werken en hoe ze dat doen.
Over één ding zijn alle teamleden van 'De Wegwijzer' het eens: er is een grote inzet van ons team en we werken in een prima sfeer.
Er werken 20 personeelsleden op 'De Wegwijzer', parttimers en fulltimers. Sommigen zijn bekwaam in het werken met kleuters, anderen in de omgang met oudere kinderen. Weer anderen zijn allround. Veel leerkrachten hebben zich gespecialiseerd, bijvoorbeeld als gedragsspecialist of computerdeskundige. Er is ook een conciërge aan de school verbonden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een meester of juf komt er in principe een invalkracht. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is wordt er intern een oplossing gezocht. Als er geen andere mogelijkheid is, zullen de kinderen helaas naar huis worden gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Wegwijzer maakt gebruik van het Expliciete Directe Instructiemodel. Tijdens een EDI-les verschuift de verantwoordelijkheid van de leerkracht naar de leerlingen. Het gaat zo: ‘Ik doe het voor, we doen het samen, jij doet het zelf’. Indien nodig gebruiken we een instructietafel waar kinderen die extra aandacht nodig hebben aan komen zitten. Instructieonafhankelijke kinderen krijgen minder instructie, zodat ze meer tijd over houden om verrijkingsstof te maken.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuteronderwijs

Op de Wegwijzer vinden wij het kleuteronderwijs erg belangrijk. In de kleuterbouw wordt een belangrijke basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van het kind. Wij werken gericht aan de doelen die gesteld zijn door het SLO (het Nederlandse 'nationaal expertisecentrum' voor leerplanontwikkeling). We volgen, plannen en organiseren de ontwikkeling van onze jonge kinderen met het observatiesysteem van Parnassys. Op deze manier kunnen zien  welke kinderen welke onderwijsbehoeften hebben.     

Leren in een veilige omgeving

Voorop staat dat de kinderen met plezier naar school gaan, zich veilig voelen, weten dat ze mogen zijn wie ze zijn, en ….ervaren dat naar school gaan leuk is! Dit doen we door de kinderen o.a. te leren elkaar te helpen, elkaar te accepteren zoals ze zijn, respect te hebben voor elkaar en hun omgeving. Om de betrokkenheid te vergroten laten we de kinderen actief meedenken en helpen oplossingen te zoeken. Dit bevordert de zelfstandigheid van de kinderen wat vaak weer voor meer zelfvertrouwen zorgt.

Voor kleuters is structuur en regelmaat erg belangrijk. Zo verloopt iedere dag volgens een vast programma. Een belangrijk speerpunt in de kleutergroep is: aandacht voor het individuele kind. Dat wil zeggen dat de kinderen werken op hun eigen niveau en op hun eigen tempo. Werken aan zelfstandigheid is hier ook een belangrijk onderdeel van. Samen met de leerkracht, in groepjes of individueel, nemen de kinderen deel aan diverse uitdagende activiteiten. Om dit te bevorderen en de doorgaande lijn naar groep 3 te waarborgen, maken we gebruik van methodes als   ‘Beginnende geletterdheid’ voor taal en  ‘Logo 3000’ voor woordenschat. Voor rekenen gebruiken we ‘Beginnende gecijferdheid’ en ‘Met sprongen vooruit’. Deze methoden besteden veel aandacht aan mondeling taalgebruik, uitbreiding van de woordenschat, ontwikkelen van de beginnende geletterdheid en de beginnende gecijferdheid. De bijbehorende activiteiten worden, vrijwel altijd, gekoppeld aan een thema. De kinderen hebben in de groep diverse mogelijkheden om activiteiten uit te voeren. Zo maken we veel gebruik van de kring. Dit doen we met de gehele groep of in een kleine kring met een aantal kinderen. Daarnaast wordt er in tafelgroepjes gewerkt, in de hoeken, op de speel/werkverdieping, in de gymzaal, de speelzaal of tijdens het buitenspel.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ons onderwijs wordt gegeven op verschillende niveaus, niet alleen in onderwijsstof of verwerking maar vooral op het gebied van de instructie. Kinderen zijn uniek in hun kennis en leervermogen. Er zijn kinderen die extra hulp nodig hebben maar er zijn ook kinderen die de stof goed aan kunnen en juist uitdaging willen.

In de onderstaande lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd er per week aan de verschillende vakken wordt besteed. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins kunnen variëren per leerjaar en per periode.   

Aantal uren per vak:

Nederlandse taal (inclusief lezen) 11:00 uur
Rekenen/Wiskunde 5:00 uur
Bewegingsonderwijs 1:30 uur
Godsdienst 1:00 uur
wereldoriëntatie: 3 uur
Verkeer 0:45 uur
Schrijven 0:45 uur
Engels 0:45 uur
Tekenen 1:00 uur
Handvaardigheid 1:00 uur
Muziek 0:30 uur

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ieder kind moet zich optimaal moet kunnen ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau en heeft recht op een optimale ontplooiing.

Op De Wegwijzer bieden we onderwijs aan leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften. In het ondersteuningsaanbod dat beschreven wordt in het schoolondersteuningsprofiel geven we aan wat we kunnen bieden op het gebied van zorg. Deze bestaat uit de basiskwaliteit en aanvullende ondersteuning, en gaat uit van de ondersteuningsbehoefte van alle kinderen. Naast alle interne expertise maken we ook gebruik van externe expertise om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We laten ons ondersteunen door specialisten van het Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek. Dit zijn bijvoorbeeld specialisten op het gebied van schrijfmotoriek, gedrag, spraaktaalontwikkeling, het jonge kind en onderwijs.

Het komt voor dat we de grenzen bereiken van wat we kunnen bieden aan ondersteuning en zorg en niet de ondersteuning kunnen bieden die een leerling nodig heeft. Komt de grens van aanvullende ondersteuning voor onze school in zicht dan gaan wij altijd in gesprek.
Hierbij betrekken wij onderstaande aspecten:
leerstofaanbod;
ontwikkeling;
relaties & interacties;
welbevinden & zelfbeeld;
participatie;
tijd- & aandachtverdeling;
samenwerking & vertrouwen;
veiligheid;
medisch protocol;
gebouw & technische aanpassingen.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vereniging PCBO, waartoe wij behoren, is bezig met het onderzoeken van bovenschools aanbod voor kleuters met bijzondere ondersteuningsbehoefte(n). Zodra daar meer duidelijkheid over is, maken we dat graag bekend.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal
In de Wegwijzer verzorgt Partou de peuterspeelzaal. Kinderen zijn hierdoor al vertrouwd in en om het gebouw. Ze leren  vaardigheden die goed van pas komen op school. Met de voorschoolse educatie worden de kinderen voorbereid op de basisschool. 

Buitenschoolse opvang
Partou  is een professionele kinderopvangorganisatie met een ruime ervaring op het gebied van buitenschoolse opvang. Het plezier van de kinderen staat voorop. Buitenschoolse opvang is vrije tijd! Kinderen mogen zelf kiezen met wat en wie ze spelen. Een gevarieerd spel- en speelgoedaanbod zorgt ervoor dat elk kind in zijn behoeftes kan worden voorzien.

Terug naar boven