KBS St. Jozef

Tuinstraat 15 5121 EG Rijen

  • achterkant
  • ontdekkend leren
  • Schoolfoto van KBS St. Jozef
  • Schoolfoto van KBS St. Jozef

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingvolgsysteem
Om de vorderingen van de leerlingen objectief in kaart te kunnen brengen, werken we op school met het Cito LeerlingVolgSysteem (LVS); toetsen op het gebied van technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen worden per half jaar afgenomen.
De toetsen zijn landelijk genormeerd, d.w.z. dat de resultaten vergeleken worden met alle andere leerlingen in Nederland die net zoveel onderwijs hebben genoten. Doordat de toetsen voor alle leerlingen binnen een bepaald leerjaar gelijk zijn en de toetsafname op dezelfde manier gebeurt, is er sprake van een objectieve toets. Het LVS begint bij groep 3 en loopt door tot en met groep 8.
De toetsscores kunnen omgezet worden in een vaardigheidsgroei. In groepsplannen worden per leerling de verwachtingen en handelwijze van de leerkracht beschreven en vindt op basis van de toetsresultaten een evaluatie plaats. Er worden per vakgebied (technisch lezen, begrijpend lezen/woordenschat, spelling, rekenen) per jaar twee groepsplannen opgesteld. Halverwege vindt een tussenevaluatie plaats op basis van observaties en methodetoetsen.
In de kleutergroepen wordt gewerkt met KIJK, een observatie-instrument waarin op vastgestelde tijden de ontwikkeling van het kind op diverse gebieden geregistreerd wordt. Dit zijn o.a. motoriek, taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Behalve de evaluatie van de Cito-toetsgegevens op leerlingniveau, vindt er ook een evaluatie op groeps- en leerjaarniveau plaats. De evaluatie kan aanleiding zijn tot het opstellen van nieuwe (vervolg)acties.

Extra ondersteuning
De ondersteuning van leerlingen die extra zorg nodig hebben wordt zoveel mogelijk in de groep gegeven. (De andere kinderen uit die groep zijn dan zelfstandig aan het werk.) De kinderen blijven zo in hun vertrouwde groepsomgeving. Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig. Deze wordt dan buiten de groep, individueel of in kleine groepjes gegeven.

Samenwerking met externe bureaus
Regelmatig besluiten ouders zelf tot onderzoek.  In dat geval is het niet vanzelfsprekend dat wij als school bij elk gesprek aansluiten. Uiteraard leveren wij altijd informatie aan externen aan wanneer ouders hierom vragen. Indien onderwijs geen deel uitmaakt van het onderzoek zijn wij niet aanwezig bij het gesprek, maar horen wij graag van ouders of er uit een onderzoek adviezen zijn gekomen waar de school iets in kan betekenen. In alle andere gevallen beslissen we in goed overleg met elkaar of we als school aansluiten.

Ondersteuningsarrangement
Sommige leerlingen hebben specifieke behoeften. Door het Samenwerkingsverband wordt/is dan een ondersteuningsarrangement 'zware ondersteuning' toegekend. Om aan de specifieke behoeften tegemoet te kunnen komen, worden de leerkrachten van deze kinderen geadviseerd en ondersteund door medewerkers van het speciaal onderwijs. Voor deze consultatie moet u als ouder wel toestemming verlenen. 
De Remedial Teacher (RT'er) geeft de leerlingen extra ondersteuning buiten de groep, individueel of in een klein groepje.
Indien nodig zijn er voor deze kinderen speciaal meubilair en/of materialen aanwezig. 

Sommige leerlingen krijgen, buiten schooltijd, ook van externe RT’ers remedial teaching. We gaan er vanuit dat ouders deelname aan externe RT melden aan de groepsleerkracht.

Het aanbieden van een gedifferentieerd leerstofaanbod
In iedere groep zitten kinderen die andere leerdoelen of onderwijs behoeften hebben. Voor het ene kind is meer herhaling van belang en voor een ander kind juist meer verdieping. Sommige leerlingen werken met pluswerk voor rekenen en/of taal voor meer uitdaging.
Daarnaast bieden we ook verrijkings??werk, bijvoorbeeld op het gebied van wereldoriëntatie. De kinderen gaan dan dieper in op een bepaald onderwerp d.m.v. zoek-en denkopdrachten. Dit leren ze zelfstandig en in samenwerking uit te voeren. 
Het aanbod is niet vrijblijvend voor de kinderen, hier worden wel eisen en doelen aan gesteld.  

Ook sluiten we zo goed mogelijk aan bij de onderwijsbehoefte van de kinderen die op een of meer ontwikkelingsgebieden meer dan gemiddeld begaafd zijn.  
Deze leerlingen krijgen een Plusklas aanbod wat ze onder begeleiding ??leren opstarten ?en waarbij de nadruk ligt op het leerproces, het belang van fouten maken, zelfreflectie en niet ?op het product. Voor signalering en diagnostiek hanteren we hiervoor o.a. het digitaal handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. 

Observaties 
In de groepen worden kinderen regelmatig geobserveerd om hun ontwikkeling te volgen. Dit gebeurt door de eigen leerkracht of de intern begeleider. Soms gebeurt dit door een externe deskundige. Het doel van deze observaties is meer informatie over het kind te verzamelen, zodat de school het kind beter kan helpen.  

Meerbegaafdheid 
Onder meerbegaafdheid verstaan we zowel hoogbegaafde kinderen, als kinderen die wel duidelijk meer aan kunnen. 
Onder hoogbegaafden vallen de leerlingen met:
- Een IQ van boven de 130 en/of met hoge capaciteiten
- Een grote motivatie om te presteren
- Een groot creatief denkvermogen

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school wil een veilige plek zijn, een ontmoetingsplaats waarin kinderen, ouders en leerkrachten samen leven en werken. Respect is daarbij voorwaarde: respect voor elkaar, respect voor de wereld waarin wij samen leven en werken. We zijn samen een groep en samen de school. We werken samen, we helpen elkaar, we troosten elkaar, we beleven samen leuke en minder leuke momenten. En iedereen mag zichzelf zijn. De school is de plek waarin we onszelf, de ander en de wereld ontdekken

Leerlingenraad
In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Jezelf leren kennen
  • Oog hebben voor elkaar
  • Eigenaarschap durven nemen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 23 februari 2016 heeft de Inspectie onze school bezocht.

Zij hebben 8 groepen bezocht, gesprekken gevoerd met Intern begeleiders, team, leerlingen en directie. Daarnaast hebben zij documenten bestudeerd. Aan het einde van de dag voerden zij een afsluitend gesprek met management team, intern begeleiders, bestuur en directie.

Op basis van het bezoek is ons weer basistoezicht toegekend. Vanuit  het rapport, wat u hier op de site kunt vinden en wat ook bij Scholen op de Kaart te zien zal zijn vanaf mei 2016, hebben we weer vervolgafspraken met het team gemaakt om door te blijven werken aan onze kwaliteit. 

Terug naar boven