KBS St. Jozef

Tuinstraat 15 5121 EG Rijen

 • achterkant
 • ontdekkend leren
 • Schoolfoto van KBS St. Jozef
 • Schoolfoto van KBS St. Jozef

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als er een verzuimmelding van een leerkracht binnenkomt, proberen wij dit uiteraard op te lossen. Hoe we dat doen, leest u in het onderstaande stappenplan. Ziekte van een collega gaat in de vervanging voor een afwezige leerkracht i.v.m. bijvoorbeeld studie.

 1. Vervangingspool Nuwelijn
 2. Benaderen parttime-leerkrachten, ouders, oud-collega’s en inzet afstudeerstudenten
 3. Benaderen collega scholen Nuwelijn
 4. Opdelen van groepen en inzetten van mensen die geen groep hebben (intern begeleider, adjunct-directeur, onderwijs-assistenten). Deze mensen hebben uiteraard ook hun eigen taken en zetten we bij voorkeur niet in op een hele dag, maar bijvoorbeeld een dagdeel om vervolgens de kinderen op te delen.
 5. Thuis laten van de kinderen. Ouders worden een dag van te voren op de hoogte gebracht indien ze worden verzocht hun kind thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school


KBS St. Jozef is een open school met een grote verscheidenheid binnen het team en de leerlingen. De leerkrachten werken in een goede sfeer met enthousiasme continu aan verbetering van het onderwijs. We hebben 11 groepen.

Schooltijden
De schooltijden voor groep 1 t/m 4 zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 – 14.45 uur en op woensdag en vrijdag van 08.30 – 12.30 uur. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben dezelfde tijden, maar gaan op vrijdag tot 14.45 uur naar school.

Inloop
Vanaf 08.20 uur gaan de schooldeuren open en komen de kinderen binnen, zodat we om 08.30 uur kunnen starten. 

Fruitpauze
In de ochtend is er voor de kinderen gelegenheid tot fruit eten en drinken. We stimuleren gezond gedrag en vragen hierbij om zo veel mogelijk fruit mee te geven i.p.v. andere tussendoortjes. Het is handig om dit "hapklaar" mee te geven.

Continurooster
Kinderen eten met de leerkracht in de klas hun meegebrachte lunch. 

Ophalen
Aan het einde van de schooldag wachten de ouders op het schoolplein aan de Kloosterstraat. Voor een goede zichtbaarheid van de leerkrachten en kinderen is het nodig dat ouders wachten op het lage gedeelte van het plein. Spreek met uw kind een vaste plaats af voor het ophalen. Als leerkracht spreken we met de kinderen af dat wanneer ze niemand kunnen vinden, ze bij de leerkracht blijven staan. Die zal dan samen met uw kind wachten tot uw kind wordt opgehaald. We adviseren om te parkeren op het Sweensplein en dan samen met uw kind naar school en weer terug te lopen.

Naast de klassikale groepen hebben we:

 • de "verrijkingsgroep" waar leerlingen, die onvoldoende uitgedaagd worden door het aanbod van de eigen groep (basisstof en verrijkingsstof),  een- of tweemaal per week naar toe gaan voor een specifiek aanbod.
 • de "berengroep" waar kinderen twee maal in de week bij elkaar geplaatst worden om beter in te kunnen spelen op hun taalontwikkeling.

Vroeg Vreemde Taal Onderwijs (VVTO)

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt Vroeg Vreemde Taal Onderwijs (VVTO) Engels vanaf groep  1 gegeven. We gebruiken de methode "Join In". De Jozefschool wil de kinderen van nu voorbereiden op hun rol als wereldburger die ze in de toekomst zullen vervullen. Na het zevende levensjaar loopt het proces van taalvaardigheid door en vanaf plus minus 10 jaar maakt het kind gebruik van al eerder geleerde grammatica.

Door bij de jongste kinderen in groep 1/2 als uitgangspunt de belevingswereld van kinderen te nemen, leren zij spelenderwijs Engelse woordjes, versjes en liedjes.
Bij groep 4 en 5 staat het spreken centraal rondom thema’s, bijvoorbeeld: ‘my family’, ‘where I live’, ‘eating and drinking’. Zij kunnen in het Engels opdrachten uitvoeren en zelf simpele zinnen en vragen maken.
De groepen 6, 7 en 8 werken uit de methode, waar naast spreekvaardigheid ook eenvoudige schriftelijke verwerking plaatsvindt.

Sinds juli 2021 voldoet de school aan de gesteld kwalificatie-eisen voor TalenT C-scholen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1-2:
In de kleutergroepen bieden we het onderwijs in thema's aan. Dit zijn thema's die dicht bij de belevingswereld van de kinderen liggen. We bieden o.a. activiteiten aan gericht op de grove en fijne motoriek, tekenontwikkeling, beginnende geletterdheid, rekenvaardigheden, ruimtelijke oriëntatie en tijdsoriëntatie. Dit alles doen we in een rijke spelomgeving omdat je tijdens het spelen ontzettend veel leert en veel vaardigheden ontwikkelt. In de kleutergroepen observeren we de ontwikkeling van de kinderen om ze zo goed te kunnen volgen. We zorgen voor een breed aanbod wat aansluit op de overgang naar groep 3. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De overheid heeft voor het basisonderwijs kerndoelen geformuleerd om er zorg voor te dragen, dat er eenheid komt in wat kinderen kennen en kunnen wanneer zij de basisschool verlaten. Veel vakken staan niet op zichzelf, we proberen onze leerlingen de onderlinge verbanden zoveel mogelijk duidelijk te maken. Ons onderwijs is niet bedoeld om alleen feitenkennis bij te brengen, wij willen ook de sociale, culturele en lichamelijke mogelijkheden van uw kinderen aanspreken en verder ontwikkelen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zicht op ontwikkeling
In de klas volgen de leerkrachten de ontwikkeling van uw kind. Tussentijds nemen ze toetsen af, observeren ze, bespreken ze de resultaten met de intern begeleider en rapporteren ze de vorderingen. Daarbij voeren de leerkrachten ook gesprekjes met leerlingen over waar zij trots op zijn en wat zij (nog) willen leren. De vorderingen worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem waardoor we beschikken over nauwkeurige, geobjectiveerde overzichten van de ontwikkeling van ieder kind. Aan de hand van landelijke cijfers kunnen we bepalen of de prestaties van het kind voldoende in lijn liggen met die van Nederlandse leeftijdsgenoten. Het onderwijsaanbod dat wij bieden past bij de mogelijkheden van het kind.

Ondersteuning
Soms is de vraagstelling ingewikkeld en hebben we hulp van buitenaf nodig. We kunnen dan met toestemming van de ouders een beroep doen op bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk. De schoolmaatschappelijk werkster is op een aantal vaste momenten in de school aanwezig. Hiermee wordt beoogd dat ouders zo laagdrempelig mogelijk hier een beroep op kunnen doen. Ook kunnen we om ondersteuning vragen bij het regionale Samenwerkingsverband (RSV). Vanuit het RSV is een schoolondersteuningsadviseur aan de school gekoppeld. Met elkaar kan kennis worden gedeeld en expertise worden opgehaald. Uit een overleg kan een plan komen om een ondersteuningsarrangement op te stellen. Het ondersteuningsarrangement geeft het antwoord op de vraag wat een leerling, de school en de ouders nodig hebben, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Als de ondersteuningsbehoefte buiten de mogelijkheden van de school valt, zal plaatsing op het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs aangevraagd worden. Bij dit gehele traject zijn ouders nauw betrokken.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte:
Afhankelijk van de ondersteuning gaan wij in overleg met betrokkenen om de behoeftes van de leerling te verkennen. Daarna gaan wij kijken wat er mogelijk is.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven