KOC De Brakken

Burgemeester Sweensplein 7 5121 EM Rijen

 • Schoolfoto van KOC De Brakken
 • Schoolfoto van KOC De Brakken
 • Schoolfoto van KOC De Brakken

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school scoort boven het landelijk gemiddelde op het vlak van de eindopbrengsten. De school neemt daarvoor de IEP-eindtoets af bij groep 8 leerlingen. In het schooljaar 2019-2020 is de eindtoets niet afgenomen i.v.m. het coronavirus.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We streven naar zo hoog mogelijke opbrengsten m.b.t. met name taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op onze school werken we opbrengstgericht volgens de 4D aanpak (data-duiden-doelen-doen): we beschikken over normen voor de eindtoets, de tussentoetsen en de sociale resultaten. De tussentijdse resultaten worden gemeten d.m.v. het leerlingvolgsysteem van CITO. De toetsgegevens worden geanalyseerd (duiden) en vergeleken met normen/standaarden en daaruit volgen de doelen en de acties (doen). Het proces wordt op leerling-, groeps-, en schoolniveau gemonitord. Het onderwijsleerproces wordt daarbij in zes heldere componenten verdeeld en daaruit rollen drie onderwijsarrangementen: verdiept, basis en intensief.



Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Advisering

Groep 7
De leraren van de groepen 7 geven in november/december een voorlopig advies aan de leerlingen. Dit advies komt tot stand tijdens de adviescommissie op basis van een aantal gegevens. Het advies is een dubbel advies, de duidelijke VWO leerlingen krijgen een enkel advies.

Groep 8
De leraren van de groepen 8 geven in november/december een definitief advies aan de leerlingen. Dit advies komt tot stand tijdens de adviescommissie. Het advies is een enkel advies met daarbij een passende dakpanklas.

De adviescommissie bestaat uit:
Adviescommissie groep 7: leraren groep 7, leraren groep 6 en de intern begeleider.
Adviescommissie groep 8: leraren groep 7, leraren groep 8 en de intern begeleider.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze leraren zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: leerlingen opvoeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. Omdat alle leraren betrokken zijn bij de leerlingen vinden we het belangrijk dat er een goede afstemming in aanpak is.

Onze pedagogische uitgangspunten:

 • een kind moet zich veilig en geborgen weten, vertrouwen hebben in onze schoolomgeving en zich daarin vrij voelen;
 • schoolbreed is er aandacht voor pestgedrag;
 • orde, fatsoen en netheid zijn doelen die de gehele schooltijd door worden nagestreefd;
 • samenwerkend leren en werken wordt in alle groepen gestimuleerd;
 • we houden rekening met verschillen tussen kinderen via diverse soorten van aanpak.

Aanpak
Het aanbod is in een doorgaande lijn binnen de school vormgegeven. Ter versterking van de groepsvorming en een sterk pedagogisch klimaat starten we elk nieuw schooljaar met de “gouden weken”. De leraren van groep 3 t/m 8 voeren de eerste weken van het schooljaar individuele kindgesprekken en in groep 5 t/m 8 is er aan het begin van het schooljaar een gesprek met de ouders en de leerling (startgesprek). In alle groepen hanteren we dezelfde basisregels, wordt er gewerkt met het gedragsprotocol en wordt schoolbreed de methode voor sociaal-emotioneel leren Kwink ingezet. Het doel is het stimuleren van sociaal vaardig gedrag en het voorkomen of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag. Coöperatief leren en de coöperatieve werkvormen die binnen de groep ingezet worden geven leerlingen de kans om sociale vaardigheden op een natuurlijke manier te verwerven en in te zetten binnen de dagelijkse context.


De leerlingenraad

Op KOC De Brakken wordt gewerkt met een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten kinderen uit de bovenbouw die gekozen zijn door hun eigen klas. De leerlingenraad vertegenwoordigt alle kinderen van de school en mag meepraten over allerlei dingen die op school gebeuren. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad, die een paar keer per schooljaar plaatsvinden. Bij iedere vergadering is een teamlid aanwezig. Er wordt een agenda opgesteld en er wordt een verslag gemaakt van ieder overleg.

 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • samenwerken
 • respectvol met elkaar omgaan
 • veilige sfeer

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven