KOC De Brakken

Burgemeester Sweensplein 7 5121 EM Rijen

 • Schoolfoto van KOC De Brakken
 • Schoolfoto van KOC De Brakken
 • Schoolfoto van KOC De Brakken

Het team

Toelichting van de school

Werken in een professionele cultuur
Onze school hecht veel belang aan een professionele cultuur, aan het samen leren en werken. Onze leraren: delen kennis, ontwikkelen kennis, nemen verantwoordelijkheid en leggen verantwoordelijkheid af en hebben een intrinsieke motivatie om werkprocessen te verbeteren. De schoolleiding: stuurt op doelgerichte ontwikkeling van de school en stuurt op welbevinden van de leraren. We werken vanuit een heldere en gedeelde missie en visie van het team. Er zijn vakgroepen geformeerd en iedere vakgroep wordt aangestuurd door een coördinator of vakspecialist. Op deze wijze is geborgd dat de leraren betrokken zijn bij het ontwikkelen van het (onderwijskundig) beleid van de school.

Bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs krijgt een steeds grotere rol in de bewegingsopvoeding van kinderen. Kinderen bewegen tegenwoordig minder en eenzijdiger thuis en op straat. Daarom is het belangrijk dat kinderen bewegingsonderwijs krijgen dat van goede kwaliteit is en door deskundige leraren wordt verzorgd. Wij beschikken over twee vakdocenten Lichamelijke Opvoeding. Zij hanteren als leidraad voor de invulling van hun lessen het Basisdocument Bewegingsonderwijs waarin de kerndoelen staan uitgewerkt in leerlijnen en tussendoelen voor de verschillende leeftijdsgroepen. Er worden totaal twaalf leerlijnen uitgewerkt, waarmee de school een breed, gevarieerd en uitdagend programma realiseert in de lestijd die voor bewegingsonderwijs beschikbaar is. De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer in de week les van een vakdocent Lichamelijke Opvoeding. Door de inzet van deze vakdocenten staan we garant voor een goede kwaliteit van lessen van ons bewegingsonderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leraren maken wij gebruiken van de invalpool van Stichting Nuwelijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Van groep 1 t/m groep 8 zijn er parallelklassen. De lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen.

Leerplein rekenen en begrijpend lezen
Tijdens het rekenen en begrijpend lezen krijgen de kinderen met een verdiepte aanpak een verkorte instructie in de klas en vervolgens krijgen zij uitdagende verwerkingsstof aangeboden op het Leerplein onder begeleiding van een onderwijsassistent

Speelleerplein kleutergroepen
In de kleuterbouw hebben we een gezamenlijk Speelleerplein ingericht. Op vaste tijden mogen kinderen, vanuit verschillende kleutergroepen op dit plein in de diverse hoeken spelen en werken. Op het Speelleerplein worden de kinderen optimaal begeleid door de onderwijsassistent. De groepsleerkracht kan hierdoor zijn/haar aandacht goed richten op de kleuters die nog in het eigen lokaal aan het werk zijn


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Betekenisvol leren in thema’s
In onze kleutergroepen moeten kinderen kunnen spelen, maar we willen ze ook uitdagen tot leren. In groep 1-2 (en groep 3) vormt thematisch werken de kapstok om leerstofgerichte oefeningen aan op te hangen. We zorgen ervoor dat ook met opbrengstgericht werken, kleuters kunnen blijven spelen in een rijke speel-leeromgeving. We vinden daarbij belangrijk om goed aan te sluiten bij de behoefte van de kleuter om te spelen en om goed aan te sluiten bij de gestelde doelen.

Oudste kleuterochtend
Op vrijdagochtend gaan alleen de oudste kleuters naar school. Tijdens deze ochtend vinden er diverse activiteiten plaats ter voorbereiding op groep 3. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Opbrengstgericht werken
Op onze school werken we opbrengstgericht met als uitgangspunt dat er convergent wordt gedifferentieerd. Convergente differentiatie wil zeggen dat een leerkracht met een groep leerlingen gelijktijdig dezelfde doelen nastreeft. Het behalen van de schoolstandaard (resultaten die we willen behalen, passend bij onze leerlingen) vormt de basis voor ons onderwijsaanbod. De wijze waarop de doelen worden behaald, is verschillend en bestaat uit een basisaanpak;een verrijkte aanpak;een intensieve aanpak:

 • Basis aanpak
  Leerlingen volgen de basis lesstof en bijbehorende instructie.
 • Intensieve aanpak
  Leerlingen hebben behoefte aan extra (verlengde) instructie op de basis lesstof en/of werken op een individuele leerlijn.
 • Verdiepte aanpak
  Leerlingen hebben onvoldoende uitdaging aan de basis lesstof. Deze lesstof wordt gecompact en er wordt instructie gegeven op aanvullende, verdiepende opdrachten.

Convergente differentiatie maakt het mogelijk om op groepsniveau in te grijpen; de leraren stemmen de instructies en spelbegeleiding, opdrachten en onderwijstijd af op de behoeften van de leerlingen. Op die manier wordt het onderwijs opbrengstgericht én passend.

Motiverend leesonderwijs
Leesonderwijs krijgt op onze school veel aandacht. Kinderen die veel boeken lezen, verhogen hun kans op het behalen van goede resultaten. Bij de aanpak Motiverend Lezen staat datgene centraal wat het lezen zo leuk maakt: tekst, inhoud, stijl en betekenis. Dit wordt gecombineerd met een motiverende, enthousiaste leraar en een duidelijk lesstramien met veel leestijd.

Wereldoriëntatie 
In groep 3 wordt voor het vak wereldoriëntatie gebruik gemaakt van de methode 'De Zaken van Zwijsen'. De 11 thema’s zijn gekoppeld aan de thema’s van Veilig leren lezen. De leerlingen worden geprikkeld en aangezet tot nadenken, ervaren en ontdekken.

Vanaf groep 4 worden de zaakvakken geïntegreerd en thematisch aangeboden door de inzet van de methode 'Blink Wereld'. De thema’s starten met een introductie, waarin de doelen en het gezamenlijke eindproduct aan bod komen. De intro bevat ook een aantal ‘triggers’ om de leerlingen nieuwsgierig te maken en te bekijken wat ze aan voorkennis hebben. Vervolgens krijgen ze eerst een basis aan inhoud en vaardigheden geboden door middel van de geleide onderzoekslessen. Daarna volgt de Test jezelf (wat weet ik nu al? wat vind ik interessant?) en gaan ze zelf aan de slag met hun eigen onderzoeksvraag. De leerlingen doen onderzoek, ze maken een eigen product en ze werken samen toe naar de eindpresentatie. Elk thema eindigt met een evaluatie.


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Iedere school stelt binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. 

KOC De Brakken is een katholieke basisschool met een leerstofjaarklassensysteem. In onze groepen werken we bij de kernvakken op 3 niveaus. Op deze manier proberen we voor onze leerlingen een zo passend mogelijk aanbod te realiseren. Mochten er kinderen zijn die daarnaast nog extra ondersteuning nodig hebben, dan hebben we daar voldoende mogelijkheden voor in huis. Tijdens bijv. het zelfstandig werken kan de leraar individueel met kinderen aan de slag en daarnaast hebben we nog extra mensen binnen onze school die kinderen binnen of buiten de groep kunnen ondersteunen.

Aan de hand van onze zorgstructuur brengen we in kaart welke leerlingen aanvullende zorg nodig hebben. Hierbij wordt, wanneer nodig, externe ondersteuning ingeschakeld zoals collegiale consultatie vanuit het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) of ambulante begeleiders gespecialiseerd in leer- of gedragsproblemen. Wanneer blijkt dat de basisondersteuning niet meer voldoende is, en daar voldoende aanleiding toe is, kunnen we een arrangementsaanvraag doen bij het regionaal samenwerkingsverband. Hiermee krijgen wij extra middelen om de kinderen te begeleiden. In bijzondere gevallen kan het ook leiden tot een plaatsing in het SBO of SO. In alle gevallen zorgen we ervoor dat we hierin samen optrekken met de ouders.

Plusklas
Afgelopen schooljaar is Stichting Nuwelijn gestart met twee bovenschoolse plusklassen voor, in eerste instantie, leerlingen van de aangesloten scholen. Het gaat om een groep 4,5,6 onder leiding van leerkracht Miranda Trip en een groep 6,7,8 onder leiding van leerkracht Christine Fredriks. Iedere donderdag worden de kinderen uit de reguliere groep gehaald om onderwijs in de plusklas te ontvangen. De plusklas voor heel Nuwelijn is gehuisvest in het gebouw van de St. Jozefschool in Rijen. 

We richten ons onderwijs in de Plusklas vooral op het ontwikkelen van praktische vaardigheden als executieve functies welke bijdragen aan de ontwikkeling van een groeimindset. Denk daarbij aan: Leren leren, Leren denken en Leren voor het leven (SLO). Ook vinden wij het belangrijk om het werken en leren met ‘peers’ te stimuleren. We maken gebruik van de kwaliteiten van de kinderen. Daarnaast reflecteren we met de kinderen op inzet en uitvoering van de aangeboden opdrachten. Door kennis en vaardigheden leert uw kind wat hem of haar helpt en kan daardoor een positiever zelfbeeld ontwikkelen.

Per groep is maximaal plaats voor 12 leerlingen. Om geplaatst te kunnen worden volgt een aanmelding via de IB’er van de stamschool, in samenspraak met de groepsleerkracht van de leerling. De bovenschoolse  voorziening is mede tot stand gekomen in samenwerking met Novilo, opleidingsinstituut voor talentonderwijs in de praktijk en sluit Nuwelijn aan bij de uitgangspunten van passend onderwijs.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze plusleerkrachten:
Christine Fredriks, c.fredriks@nuwelijn.nl of Miranda Trip, m.trip@nuwelijn.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Differentiëren is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle leerlingen zo optimaal mogelijk van het onderwijs kunnen profiteren. Om ervoor te zorgen dat onze leerkrachten vaardig(er) worden in het begeleiden van cognitief getalenteerde kinderen, staat een teamscholing 'compacten en verrijken' op de rol.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We hebben op school een samenwerking met peuterspeelzaal en kinderdagverblijf Harlekijn. Onderwijs en opvang zijn nauw op elkaar afgestemd om de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Dit houdt in dat er regelmatig overleg en samenwerking is tussen de pedagogische medewerkers en de leraren groep 1/2. We hebben een vakgroep doorgaande lijn geformeerd met daarin een vertegenwoordiging van De Brakken en Harlekijn. Deze vakgroep heeft een plan van aanpak opgesteld waarin de gezamenlijke visie, doelen, ambities en activiteiten staan beschreven met als uitgangspunt om de doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 6 jaar te verbeteren.

Hoe ziet een doorgaande lijn eruit en op welke wijze wordt deze vormgegeven?

 • Er is sprake van een warme overdracht; met ouders en indien nodig sluit ook de intern begeleider van de school aan.
 • We hanteren het ontwikkelingsvolgsysteem KIJK! Dit is een werkwijze die leraren en pedagogisch medewerkers ondersteunt bij het  observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen tussen 0 en 7 jaar.
 • Er wordt een gezamenlijke themaplanning gemaakt. Tijdens een gezamenlijk thema vinden er activiteiten plaats waar peuters en kleuters met elkaar kunnen spelen en samenwerken.
 • De oudste peuters draaien structureel mee bij de kleuters, op het speelleerplein, onder begeleiding van een pedagogisch medewerker.
 • We nodigen elkaar uit bij de gezamenlijke openingen en vieringen gedurende het gehele schooljaar.

Terug naar boven