OBS De Oanset

Peinserweg 1 B 8811 HK Ried

  • Schoolfoto van OBS De Oanset
  • Schoolfoto van OBS De Oanset
  • Schoolfoto van OBS De Oanset
  • Schoolfoto van OBS De Oanset
  • Schoolfoto van OBS De Oanset

In het kort

Toelichting van de school

Op de Oanset willen we een ontmoetingsplaats zijn met hedendaagse waarden en normen, waarin leerlingen, ouders en leerkrachten van alle gezindten zich thuis en gerespecteerd voelen. Iedereen is welkom, ongeacht geloofs- en levensovertuiging of sociale herkomst. Wij zien variëteit als een verrijking en streven er actief naar om kinderen respect bij te brengen voor elkaars leefwijze en levensbeschouwing en voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit. Discriminatie in welke vorm dan ook wordt tegengegaan. We besteden in ons onderwijs bewust aandacht aan maatschappelijke en culturele verhoudingen en de verscheidenheid aan geestelijke stromingen. We werken in een open sfeer, waarbinnen iedereen verantwoordelijk is voor een plezierig en leerzaam schoolklimaat.   Openbaar onderwijs en de Oanset staan voor het motto:   NIET APART… MAAR SAMEN!   “Wij willen een veilige en uitdagende school zijn, waar kinderen uit verschillende milieus en gezindten met elkaar leren omgaan en elkaar leren accepteren en respecteren”.   We werken vanuit de kernwaarden: SFEER, VERANTWOORDELIJKHEID, GRENSVERLEGGEND   Het onderwijs op de Oanset is vernieuwend. Niet alleen qua materiaal, maar ook de manier waarop. We streven er naar om de kinderen voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst. Dit doen we in een fijne sfeer en een veilige omgeving. Alleen wanneer een kind zich fijn voelt, zal het zich optimaal ontwikkelen. We richten ons onderwijsproces in met goede methoden, spelen in op de verschillen tussen kinderen en koppelen zoveel mogelijk vakgebieden, zodat het onderwijs betekenisvol wordt voor de leerlingen. Kennis is belangrijk, echter ook steeds makkelijker voor handen. Wij zijn er van overtuigd dat het belangrijk is dat de kinderen talenten en vaardigheden (21 eeuwse vaardigheden) ontdekken en ontwikkelen. Hier spelen we op door te werken met de methode DaVinci, waarbij de leerlingen vanuit een eigen leervraag onderzoek gaan doen. Vaardigheden en talenten worden ontwikkeld tijdens het proces en tijdens de presentatie van het “mooi werkstuk”.   We volgen onze leerlingen optimaal en op grond van de resultaten zorgen we ervoor dat ons onderwijsaanbod aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Dit betekent dat we inspelen op niveauverschillen tussen leerlingen. Worden de leerdoelen van de leerlingen al beheerst, dan krijgen zij van ons een extra uitdagend aanbod. Leerlingen die de leerdoelen nog niet beheersen, krijgen van ons hierin extra begeleiding en ondersteuning. Door de onderwijsbehoeften van ieder leerling centraal te stellen binnen ons onderwijs, kan iedere leerling zich optimaal ontwikkelen.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betekenisvol leren
  • Niet apart, maar samen
  • Kwaliteit van onderwijs
  • Open
  • Veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
50
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven