Ds G H Kerstenschool

Margriete van Comenestr 2 2982 PH Ridderkerk

Schoolfoto van Ds G H Kerstenschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 11 juli 2013 is door de inspectie van het onderwijs een rapport vastgesteld van een vierjaarlijks kwaliteitsonderzoek op de Ds. G.H. Kerstenschool te Ridderkerk. Het rapport oordeelt gunstig over de kwaliteit van de school. Toch plaatsen wij een kanttekening bij de onvoldoende die op pag. 9 is toegekend aan indicator 9.3 (De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces). De school is met ingang van schooljaar 2013-2014 het kwaliteitsprogramma Integraal gaan invoeren, terwijl er tevens een gesprekkencyclus is ingevoerd, alles met het doel de onderwijskwaliteit te evalueren en aan te sturen. De inspecteur was hiervan op de hoogte. De conclusie dat de school ‘door het gebrek aan een instrument niet in staat (is) om haar plannen van onderbouw de streefdoelen en kwaliteitseisen te voorzien’ lijkt ons daardoor eigenlijk onnodig. Hetzelfde geldt voor het vervolg: Zonder een gedegen en zo objectief mogelijke evaluatie van het onderwijsleerproces wordt de kans groter dat verbeteractiviteiten verkeerd gekozen of ad hoc zijn.’ Het feit dat de school deze gevaren ten tijde van het onderzoek al onderkende en gekozen had voor invoering van een kwaliteitsinstrument maakt deze uitspraak o.i. eveneens overbodig.

Terug naar boven