Openbare Basisschool De Noord

PC Hooftstraat 2 (tijdelijke huisvesting) 2985 BK Ridderkerk

  • Werken met de 3Dprinter.
  • Inzet van ICT-middelen, zoals digibord, Chromebook en IPad.
  • Bij de verdiepende lessen, behorende bij het plan knapuitdagend, werken de leerlingen aan hun onderzoeksvragen.
  • Naast theoretische verkeerslessen krijgen de leerlingen 3 keer per jaar een praktische verkeersles.
  • Lezen is leuk, er worden veel activiteiten gedaan ter bevordering van de leesmotivatie.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt geregeld met een vervanger vanuit de vaste invalpoule vanuit de Stichting of een parttime collega die extra komt werken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op obs de Noord werken wij bij de kleuters altijd met gemengde groepen. Van de groepen 3 t/m 8 zijn er naast de enkele groepen ook gecombineerde groepen. Dit is afhankelijk van de groepsgrootte en groepssamenstelling. 

Voor een specifieke doelgroep werken wij wel in groepsdoorbrekende groepen. Dat gebeurt met de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Wij hebben op school een hoogbegaafheidsspecialist die met deze leerlingen werkt en de leerkrachten begeleidt. De leerlingen werken groepsoverstijgend aan thema's, hierbij krijgen de leerlingen uitdaging op hun niveau. Dit is uitgewerkt in het ''plan Knapuitdagend". Dit plan is voor leerkrachten en ouders, waarin de zorg voor uitdaging staat omschreven. Het team van de Noord zorgt voor uitdaging die het kind nodig heeft binnen passend onderwijs, zodat zij hun in potentie aanwezige vaardigheden in voldoende mate kunnen ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is dat het kind zich harmonisch ontwikkelt, wat betreft verstandelijke, emotionele, sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling.Voor het complete beleidsplan verwijzen wij u naar de directie van OBS de Noord.
Een aantal van deze kinderen in de midden– en bovenbouw stromen door naar de Erasmusklas en worden voor een deel in hun behoefte voorzien. In deze externe plusklas werken de kinderen 1 dag per week met ontwikkelingsgelijken aan verdiepende projecten die voor uitdaging zorgen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wat mag je van de Noord verwachten als ouders/ verzorgers?

De school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin staat omschreven welke ondersteuning we kinderen kunnen bieden, naast de basisondersteuning. Als bijlage bij het hier bovenstaande onderdeel zit de bijstelling toegevoegd. 

Het volledige plan is aanwezig op school, mocht u er vragen over hebben dan kunt u altijd contact met de school opnemen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Gedurende de aankomen jaren zet obs de Noord in op het versterken van de samenwerking met externe partijen en het vergroten van de expertise, zodat nog beter gesignaleerd en hulp geboden kan worden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften:  

-De meer -en hoogbegaafde leerlingen zijn in samenwerking met onze interne HB-specialist goed in beeld, zodat deze leerlingen een passend aanbod krijgen. 

-De intern begeleiders gaan zich verdiepen en verder ontwikkelen op het gebied van trauma en hechtingsproblematiek, zodat er op de Noord traumasensitief lesgegeven kan worden.   

-Het doorontwikkelen van EDI, waarbij preventief wordt ingezet op de aanpak van het voorkomen en minimaliseren van leerachterstanden en afstemming op alle leerlingen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school heeft een samenwerkingsverband met Yes!Kinderopvang, waaronder de peuterspeelgroep valt. De peutergroep zit in het gebouw van de Noord. Er vindt informatie uitwisseling plaats in de vorm van bezoeken aan elkaar tijdens de schooluren. De school heeft tevens een goede samenwerking met kinderdagverblijven en peuterspeelgroepen in de wijk. Gemeentelijk wordt gebruik gemaakt van een overdrachtsformulier. 

Daarnaast biedt de school 1 dagdeel per week een voorziening aan voor 3 1/2 jarige peuters die zijn ingeschreven op de school. Deze groep heet "De Verkenners". Gedurende een halfjaar verkennen de kinderen onder begeleiding van een pedagogisch medewerker en vrijwilliger de school. De kinderen maken kennis met de leerkrachten, de leerlingen, het gebouw en de afspraken in de school.

Terug naar boven