Openbare Basisschool De Bosweide

Grevelingenhof 1 2987 EB Ridderkerk

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bosweide
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bosweide
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bosweide
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bosweide
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bosweide

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in een deel van de resultaten van De Bosweide. Via deze weg kunt u een heleboel te weten komen over onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties op het gebied van landelijke toetsen. Uiteraard doet de school veel meer. Steeds vaker maken wij eigen keuzes op ontwikkelingsgerichte wijze. Nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht en goede vragen stellen staan bij ons handelen centraal. De beste kennismaking met onze school beleeft u door een bezoek aan de Bosweide. U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelingsgericht
  • Betrokkenheid
  • Thema's
  • Veiligheid & weerbaarheid
  • Onderzoekend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Veel van onze kinderen komen uit de directe omgeving van de school. Vanwege de pedagogische en didactische visie is er uit een veel groter gebied belangstelling. Kinderen uit de wijde omgeving zijn van harte welkom. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
235
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sociale veiligheid op school

Een leerling moet erop kunnen vertrouwen dat de school zich inspant om hem/haar een zorgeloze schooltijd te laten hebben en zich op school veilig voelt. Een belangrijke stap om het sociale klimaat te verbeteren is om zicht te krijgen op de veiligheidsbeleving en de beleving van het schoolklimaat door leerlingen, leraren, ouders, schoolondersteuners en schoolleiding. Als de school weet wat er speelt worden knelpunten gesignaleerd en kan het beleid daarop worden aangepast. Scholen zijn verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school door middel van een veiligheidsplan. Dit beleidsplan staat op onze website op Scholen op de Kaart:  https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ridderkerk/24006/openbare-basisschool-de-bosweide/ 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht onderwijsmedewerkers om een stappenplan te gebruiken als ze het vermoeden hebben van kindermishandeling (waaronder ook ernstige verwaarlozing valt) en/of huiselijk geweld. Doel is om passende hulp te bieden aan leerlingen. Elke medewerker van onze school moet zich aan de meldcode houden. De Intern Begeleider/Zorgcoördinator voert (in samenwerking met de leraar of medewerker) de stappen uit. Voor meer informatie kunt u bij hen terecht. De meldcode is gepubliceerd op onze website op Scholen op de Kaart: https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ridderkerk/24006/openbare-basisschool-de-bosweide/

Terug naar boven