Grote Reis

Binnengracht 2 3162 WD Rhoon

  • Schoolfoto van Grote Reis
  • Schoolfoto van Grote Reis
  • Schoolfoto van Grote Reis
  • Schoolfoto van Grote Reis
  • Schoolfoto van Grote Reis

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Schooljaar 2019/2020 is er i.v.m. Covid-19 bij de leerlingen van groep 8 geen Centrale Eindtoets afgenomen.

Schooljaar 2019-2020  
We hebben een mooi resultaat behaald!     

Behaalde score Centrale  Eindtoets 2019     

Schoolscore:                                536.8
Landelijk gemiddelde:                   535.7 
Voldaan aan de schoolscore:    ja  (535,1) 

Naast dat de score ons een goed beeld geeft van de staat van ons onderwijs, analyseren wij de toets om te kijken waar we als school goed in zijn en waar we als school aandacht aan moeten geven. Punten die verbeterd dienen te worden komen terug als doel in ons jaarplan. Wanneer wij terugkijken naar de behaalde resultaten dan kunnen wij als school tevreden zijn. De leerlingen van groep 8 zijn op dit moment allen geplaatst op hun nieuwe school en wij wensen hen heel veel succes en plezier bij deze nieuwe uitdaging.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het LVS is een manier om de leerprestaties van leerlingen van groep 1 t/m 8 in kaart te brengen. Om de leerontwikkeling te volgen, observeren wij in de klas, nemen we de methodegebonden toetsen af en maken wij gebruik van Cito-toetsen, waarbij er twee keer per jaar een methode-onafhankelijke toets wordt afgenomen op alle vakgebieden. Naast het in kaart brengen van de individuele ontwikkelingen door het LVS, wordt ook zichtbaar welke onderdelen binnen ons onderwijs extra aandacht verdienen. Al deze resultaten worden geanalyseerd en besproken met de intern begeleider van de school. Als er tijdens dit gesprek blijkt dat er zorg is ontstaan over een leerling dan kan dit leiden tot bijv. een observatie, het uitgebreider toetsen van een leerling door de intern begeleider, het opstellen van een handelingsplan waarin wordt beschreven welke extra hulp een leerling gaat krijgen in de groep of er kan gekozen worden om de leerling met externe hulpverleners te bespreken. Contact met externen gebeurt nooit zonder toestemming van ouders.

Onze intern begeleiders volgen met de directie de vorderingen en resultaten van het onderwijs. Ze ondersteunen en begeleiden de leerkrachten op groepsniveau en voeren groeps- en leerling-besprekingen met de leerkrachten. Ze zijn op de hoogte van de groepsplannen, aanpassingen in de lesstof of individuele plannen. Bij een intensivering van de zorg zullen zij ook aanwezig zijn bij de gesprekken met ouders en leerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019/2020 heeft De Grote Reis, n.a.v. het inspectiebezoek het predicaat "Goed" behaald.

Terug naar boven