Grote Reis

Binnengracht 2 3162 WD Rhoon

  • Schoolfoto van Grote Reis
  • Schoolfoto van Grote Reis
  • Schoolfoto van Grote Reis
  • Schoolfoto van Grote Reis
  • Schoolfoto van Grote Reis

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leerkrachten wordt indien mogelijk vervanging ingezet, hetzij vanuit het team, hetzij vanuit de vervangingspool van het bestuur, de RVKO. Indien er geen vervanger is worden de leerlingen over andere groepen verdeeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Iedere leerling is anders en er zijn tussen leerlingen grote verschillen in aanleg, tempo, concentratie en doorzettingsvermogen. Hierdoor is het niet realistisch om iedere leerling vervolgens wel dezelfde instructie en dezelfde verwerking te geven. Wij organiseren ons onderwijs zo dat iedere leerling de instructie krijgt die hij of zij nodig heeft. Sommige leerlingen kunnen vrijwel direct met de stof aan de slag, andere leerlingen hebben juist in een kleinere groep extra uitleg nodig. Sommige leerlingen zullen de hele week nodig hebben om de basisstof te kunnen verwerken, anderen houden tijd over. Elke week krijgen de leerlingen een taakkaart waarop de stof staat die gemaakt moet worden. De stof is opgedeeld in basisstof en uitbreiding. Zo is ervoor iedere leerling verwerking op zijn of haar niveau. De leerlingen kunnen na de instructie zelfstandig aan het werk met hun taakkaart. De leerkracht heeft zo tijd om in kleine groepjes aandacht te geven waar dat nodig is. Soms zal dat een groepje zijn dat extra hulp nodig heeft bij de basisstof. Andere keren zal dat een groepje zijn dat juist begeleid moet worden in het maken van de uitbreiding.Het werken met een taakkaart, instructietafel, keuzewerk en tutorleren zijn middelen om deze principes te verwezenlijken. Net als lezen en rekenen moeten deze drie principes stap voor stap ontwikkeld worden. De leerkracht begeleidt de leerlingen hierbij en geeft hen de verantwoordelijkheid en de zelfstandigheid die ze aankunnen. Door de leerlingen zelf te leren plannen en doelen te laten stellen, sluit deze onderwijsvorm zeer goed aan bijhet hedendaagse voortgezet onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vrij spel
De kleutertijd is een belangrijke periode in de ontwikkeling van kinderen, in hun spel ontwikkelen ze zaken die ze in hogere groepen nodig hebben zoals plannen en doelen stellen, maar ook volgehouden aandacht en zelfinzicht.
De beste manier om deze ontwikkeling te stimuleren is door middel van vrij spel in een rijke leeromgeving.
De Grote Reis heeft daarom in de kleuterklassen bewust gekozen voor ‘spelend leren’. De kinderen krijgen geen gezamenlijke lesjes aangeboden maar hebben juist iedere dag veel tijd voor echt vrij spel zoals bouwen, rollenspel en manipulatief spel (zand, klei, water, etc.) in een rijke leeromgeving.
Uit onderzoek is gebleken dat kleuters in uitdagende en rijke leeromgeving uitstijgen boven datgene dat ze laten zien in dagelijkse situaties en lessituaties. Kleuters leren door spel en door zelf doen.

Dagritme en structuur
Voor kleuters is structuur en een vast ritme erg belangrijk, zeker bij ons onderwijs waarin wij de kinderen zelf ook een grote rol geven is het voor hen belangrijk om duidelijkheid te hebben over wat er wanneer gaat gebeuren.
Daarom hangen in de kleuterklassen op het bord altijd dagritmekaarten.
Met deze dagritmekaarten worden in de juiste leesrichting de activiteiten van die dag aangegeven. Deze wordt door de leerkrachten ook met de kinderen besproken, zodat zij goed weten wat er die dag in welke volgorde aan bod komt. Ook hangen op het bord de dagen van de week, waarbij steeds wordt aangegeven welke dag het is.
Elke dag heeft een eigen kleur. Deze kleuren zijn ook terug te zien op het planbord. De kleuren van de week zijn schoolbreed hetzelfde en worden in de midden- en bovenbouw gebruikt voor het plannen van taken en activiteiten.
Andere zaken die de kinderen zelf terug zien op het bord zijn: de maatjes, de controle-taakjes, het school- en klassendoel en wie die dag de helpende handjes zijn.

Dit biedt de kinderen veel houvast èn ruimte voor eigen verantwoordelijkheid.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij organiseren ons onderwijs zo dat iedere leerling de instructie krijgt die hij of zij nodig heeft. Sommige leerlingen kunnen vrijwel direct met de stof aan de slag, andere leerlingen hebben juist in een kleinere groep extra uitleg nodig. Sommige leerlingen zullen de hele week nodig hebben om de basisstof te kunnen verwerken, anderen houden tijd over. Elke week krijgen de leerlingen een taakkaart waarop de stof staat die gemaakt moet worden. De stof is opgedeeld in basisstof en uitbreiding. Zo is er voor iedere leerling verwerking op zijn of haar niveau. De leerlingen kunnen na de instructie zelfstandig aan het werk met hun taakkaart. De leerkracht heeft zo tijd om in kleine groepjes aandacht te geven waar dat nodig is.

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het Ondersteuningsplan van SWV RiBA staat beschreven wat wordt verstaan onder de basisondersteuning. Allereerst is het een feit dat onze school voldoet aan de basiskwaliteit zoals gehanteerd door de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast onderschrijven wij de definitie van basisondersteuning van het SWV en kunnen wij stellen dat de school voldoende geëquipeerd is om handelingsgericht te werken en om de preventief en licht-curatieve interventies vorm te geven.Tevens neemt de school actief deel aan de organisatiestructuur van hetsamenwerkingsverband. De middelen die de school ontvangt van het SWV voor de basisondersteuning, worden jaarlijks verantwoord aan het SWV.

Terug naar boven