OBS Rhoon loc. OBS Portland

De Beurs 35 3162 WB Rhoon

  • Schoolfoto van OBS Rhoon loc. OBS Portland
  • Schoolfoto van OBS Rhoon loc. OBS Portland
  • Schoolfoto van OBS Rhoon loc. OBS Portland

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij meten doorlopend de resultaten van individuele leerlingen en van de groepen. Door het vaststellen van ontwikkelingsvorderingen worden prioriteiten gesteld of gekozen voor een andere didactiek. De leerkrachten maken per groep minimaal drie keer per jaar een overzicht van de door de leerlingen beheerste stof. Dit wordt met de IB’er besproken. Aan het einde van het jaar evalueren we de uitkomsten, kijken we of we doelen bereikt hebben en welk vakgebied het komend jaar extra aandacht nodig heeft.

Twee keer per jaar krijgt uw kind een rapport: een winterrapport in februari en een zomerrapport in juli. Dit rapport bestaat uit twee delen: één deel is gericht op schoolvorderingen en toetsresultaten, het andere deel is in de vorm van een portfolio.

Drie keer per jaar is er een kindgesprek met de leerling en ouders over de ontwikkelingen, doelen en onderwijsbehoeften van het kind. Tijdens deze gesprekken is het kind voornamelijk zelf aan het woord.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

OBS Portland is in 2019 bezocht door de onderwijsinspectie. De inspecteur heeft geen tekortkomingen geconstateerd en ziet dat de school met de goede dingen bezig is. Omdat de inspectie vindt dat de school voldoende kwaliteit biedt heeft OBS Portland het standaard toezicht toegekend gekregen.

Terug naar boven