Protestants Christelijke Basisschool Juliana

Julianastraat 6 3161 AK Rhoon

 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Juliana
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Juliana
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Juliana
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Juliana
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Juliana

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Kwaliteit van onderwijs is een subjectief begrip en gebonden aan opvattingen over wat goed onderwijs is. Hoge CITO-scores betekent niet zomaar dat je kwalitatief goed onderwijs geeft. Het leveren van kwaliteit is een geheel van verschillende aspecten. Die volgende aspecten zijn daarom voor ons van belang:   

 • doelen of functies van onderwijs: zijn doelen van de school zo dat leerlingen voorbereid worden op de maatschappij? Is verhouding cognitieve en niet cognitieve zaken gelijk?;
 • inhoud (kennis, inzicht, kwaliteit van vakgebieden); 
 • processen en mate waarin mensen zich inspannen om leerlingen de doelen te laten bereiken met leermiddelen;   
 • effecten: is het rendement hoog genoeg?.

Op het gebied van de centrale eindtoets hebben wij de komende schoolplan periode (2019-2023) onze eigen blauwe norm / ambitie. De Julianaschool gebruikt LOVS-toetsen (Leerling- en OnderwijsVolgSysteem) van het CITO. Een school als de Julianaschool zou op deze toetsen ongeveer 62.8 % van de kinderen in een A- of B-score moeten hebben. Wij scoren hier gemiddeld boven.

In schooljaar 2021 - 2022 hebben we een eindtoetsscore van 538 behaald. Een mooie score boven het landelijk gemiddelde. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij gebruiken methodegebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen (CITO).

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het afstemmen vindt plaats met behulp van de tussenresultaten in het onderwijsproces. We werken handelingsgericht (HGW), via de HGW-zorgcyclus. We analyseren ons onderwijs op basis van de resultaten. We houden leerling- en groepsbesprekingen en presentaties.
Daarnaast zijn er per groep groepsplannen en individuele plannen (OPP en handelingsplannen).
We werken verder met analyse tools en een kwaliteitsmonitor. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met daarop de kenmerken van hun leerlingen. We werken met de Parnassys groepskaart.

Op basis van de analyses (gebaseerd op de tussenresultaten), het verwachte leerrendement en toetsingsinstrumenten, stellen de leraren twee keer per jaar een groepsplan op. In het groepsplan onderscheiden we de basisgroep, het verdiepte arrangement en het intensieve arrangement. De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep. Ze dragen er op deze manier zorg voor, dat de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en dat het onderwijs wordt afgestemd op groepjes leerlingen en leerlingen individueel.
Omdat afstemming (differentiatie) van het onderwijs op leerlingen niet eenvoudig is, monitort de school voortdurend of de leraren voldoende in staat zijn om hun onderwijs af te stemmen op de groep, de subgroepjes en de individuele leerlingen. Dit doen we met behulp van de Quick Scan, de Schooldiagnose, vragenlijsten (leraren, ouders en leerlingen), maar ook via ons personeelsbeleid en de kwaliteitsmonitor.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Protocol overgang naar voortgezet onderwijs

Aan het eind van groep 8 gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs (vo). De meeste leerlingen gaan naar scholen buiten de gemeente Albrandswaard. Daar gaat een uitgebreide procedure aan vooraf. Deze bestaat uit voorlichting en toetsing.
Wettelijk moeten basisscholen vóór 1 maart een schriftelijk schooladvies geven. Het advies van de school is leidend voor aanname op het voortgezet onderwijs en is, omdat het een (school)advies betreft, niet onderhandelbaar.
Wij hebben een POVO-procedure. Deze procedure staat voor ouders op de website beschreven. In dit protocol geven wij aan hoe de overgang naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat de taken en verantwoordelijkheden van de school en ouders zijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Julianaschool wil een plaats zijn waar de kinderen zich geaccepteerd weten en genoeg bagage meekrijgen om zich verder te ontwikkelen. Op school staat niet alleen het leren voorop, maar ook het pedagogisch klimaat is van groot belang. We willen naast leerkwaliteit ook pedagogische kwaliteit bieden. Dit uit zich in de aandacht voor normen, waarden en regels die we vanuit de identiteit van de school belangrijk vinden.Wij leren leerlingen rekening houden met gevoelens en behoeften van anderen, maar leren ze ook voor zichzelf opkomen. Ons motto is dan ook: ‘Met de handen ineen, bouwen wij aan de wereld om ons heen’.   

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Vertrouwen
 • Betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven