Protestants Christelijke Basisschool Juliana

Julianastraat 6 3161 AK Rhoon

 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Juliana
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Juliana
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Juliana
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Juliana

Het team

Toelichting van de school

De Julianaschool heeft een hecht team van 40 hardwerkende professionals. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hebben een aantal duo-leerkrachten en een aantal fulltimers. De fulltimers worden bij verlof meestal vervangen door onze vaste inval juf.  Bij verlof van duo-leerkrachten, neemt vaak de andere groepsleerkracht waar. Als dat niet mogelijk is, doen we een beroep op de Excellentflex-invalpool. Het komt sporadisch voor dat wij geen vervanging kunnen regelen. Als dat zo is verdelen wij de kinderen over de andere groepen. In deze tijd van tekort aan arbeidskrachten is het niet ondenkbaar dat wij in de nabije toekomst vaker klassen naar huis moeten sturen bij afwezigheid van leerkrachten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben de volgende specialisten in school met elk een hbo+, master of post-hbo-opleiding op het gebied van:

 • gedrag
 • hoogbegaafdheid en meerbegaafdheid
 • lezen/ taalspecialist
 • rekenspecialist
 • educational needs
 • toegepaste psychologie
 • dyslexie
 • didactisch coördinator / instructional leader
 • muziek

De specialisten zijn elk verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van hun specialisatie, vastgelegd in plannen en protocollen.Soms heeft een kind iets extra’s nodig op cognitief of sociaal-emotioneel gebied. Begeleiding gaat dan het beste in een-op-eensituaties of met een klein groepje. De begeleiding wordt vastgelegd in ontwikkelplannen in samenwerking met ouders.

Wij hebben de volgende specialisten in huis:

 • drie intern begeleiders / zorgcoördinatoren
 • remedial teacher (3 dagen per week)
 • schoolmaatwerkarrangement in een-op-eenbegeleiding (3 dagen per week)
 • beelddenkspecialist in een-op-eenbegeleiding (1 dag per week)
 • anti-pestcoördinator
 • schoolmaatschappelijk werker (3 uur p/week).

Ook op het gebied van IT, techniek en wetenschap hebben wij specialisten en uitgebreide programma’s binnen ons curriculum:

 • I-coach (hbo+ ICT-projectmanagement / ICT-coaching)
 • techniek & wetenschapcoördinator (en een uitgebreid t&w-programma)

Daarnaast hebben wij twee collega’s met specialisatie hbo+ ‘jonge kind’.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1-2 werken we volgens de methodiek van ontwikkelingsgerichtonderwijs. We gebruiken de Parnassys leerlijnen om te observeren.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Julianaschool biedt regulier onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. Alle leerkrachten hebben hun eigen talenten en kwaliteiten om de leerlingen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. De leerkrachten hanteren een vorm van klassenmanagement waarin het lukt verlengde en extra instructie te verzorgen. Waar nodig wordt er een beroep gedaan op specifieke deskundigheid van een collega of de intern begeleider. Externe ondersteuning is gewenst en nodig bij het opvangen van leerlingen met extra onderwijsbehoeften.

Ons ondersteuningsprofiel is op de website van het RIBA te vinden. Het RIBA is ons samenwerkingsverband. SWV RiBA (swv-riba.nl)

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Meer specialisme op het gebied van mogelijke cluster 3/4 leerlingen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven