Cunera-School voor Basisonderwijs

Stationsweg 6 3911 AM Rhenen

Schoolfoto van Cunera-School voor Basisonderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Lesuitval/invulling afwezigheid leerkracht

Als een leerkracht ziek/afwezig is, zullen wij er alles aan doen om de lessen door te laten gaan. Wij volgen een aantal stappen om vervanging te kunnen vinden:

  • We bekijken of de duo-partner of een ander teamlid de vervanging kan invullen (uitgezonderd de IB-er en directeur).
  • Onze stichting SKOVV heeft een bovenschoolse invalpool. Op het moment dat er vervanging nodig is, wordt er een leerkracht uit deze pool benaderd.
  • Via IPPON wordt een verzoek voor inval ingediend.
  • Als zelfs dit door omstandigheden onmogelijk blijkt, zijn we genoodzaakt leerlingen naar huis te sturen.
    Uiteraard gebeurt dit alleen in geval van nood.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leerstofaanbod

Het leerstofaanbod stelt onze leerlingen in staat zich optimaal te ontwikkelen en voor te bereiden op het vervolgonderwijs, de maatschappij en het sociale netwerk. Daarbij voorziet de school in een breed aanbod, gericht op verwerving van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen.

Leertijd

Om zo effectief mogelijk met onze tijd om te gaan, zijn er op de Cuneraschool afspraken gemaakt met betrekking tot de invulling van het rooster. Deze afspraken zijn terug te vinden in het beleidsstuk “beleid roosteren”.  

Pedagogisch klimaat en schoolklimaat

Het pedagogisch klimaat van de Cuneraschool kenmerkt zich door een warme, goede sfeer op school. De sfeer is zo vanzelfsprekend dat deze niet makkelijk te omschrijven is, terwijl het (meer nog dan de aanwezige afspraken of protocollen) de basis is van een goed pedagogisch klimaat. Ons pedagogisch klimaat kenmerkt zich doordat er aan de ene kant duidelijke afspraken zijn gemaakt en dat er aan de andere kant veel persoonlijke aandacht is.

                     

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Sinds 1 augustus 2014 dienen alle scholen in het basisonderwijs invulling te geven aan Passend Onderwijs. Passend Onderwijs is een gezamenlijk streven om elk kind het onderwijs te bieden da them of haar helpt “er zelf uit te halen wat erin zit”. Omdat alle leerlingen per definitie verschillend zijn, dienen we uit te gaan van de verschillen tussen de leerlingen. Uitgaan van verschillen is niet eenvoudig, laat daar geen misverstand over bestaan. Al jaren proberen we in volle overtuiging leerlingen te helpen om zich optimaal te ontwikkelen. De inspectie gaf het oordeel “goed” voor de kwaliteit van onze zorg.

Passend onderwijs is voor ons het optimaliseren en perfectioneren van de ondersteuningsstructuur op de Cuneraschool. Een ondersteuningsstructuur waar we energiek en vol ambitie op doorlopende basis aan werken. Een ondersteuningsstructuur waar we allemaal enorm trots op zijn! 

Ons schoolondersteuningsprofiel geeft een omschrijving van de onderwijs- zorgondersteuning die we bieden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven