CBS De Springplank

Groeneweg 60 3911 PG Rhenen

  • De Springplank zijn we samen. Leerlingen, ouders en team zijn allemaal even belangrijk op school.
  • Grote 'eye-catcher' binnen is de theatertrap in de centrale hal: een mooie plek om presentaties te geven en samen bijeen te komen.
  • Ons motto is ONTMOET, ONTDEK, ONTWIKKEL. Daar gaan we voor op De Springplank!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zijn heel trots op de groei die zichtbaar is in de resultaten van de afgelopen jaren, hoewel de score van de Eindtoets natuurlijk niet alleszeggend is. Niet voor uw kind en niet voor ons onderwijs. Veel belangrijker is de fijne sfeer op school, de veilige omgeving waarin uw kind mag zijn wie hij of zij is en de deskundigheid van de juf of meester voor de klas die iedere dag zijn/haar uiterste best doet uw kind op het eigen niveau te laten excelleren.

Twee maal per jaar bekijken wij alle resultaten van onze leerlingen en groepen m.b.v. trendanalyses. Deze analyses geven objectief weer wat de resultaten van ons onderwijs zijn, per vakgebied en per jaargroep. Ook bieden de analyses de mogelijkheid groepen leerlingen te volgen door de jaren heen. Na analyse volgt handelen: wij werken constant aan verbetering van ons onderwijs. Het is ons doel om tenminste op het gemiddelde te scoren, maar wij streven naar een score daarboven.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgen de cyclus van het handelingsgericht werken. Daarnaast analyseren we ook twee keer per jaar de resultaten van de CITO- toetsen.

Uit deze analyse volgen conclusies en actiepunten op schoolniveau, groepsniveau en kindniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. De Springplank vindt het van belang om haar leerlingen hier op een goede manier op voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen.Hiervoor zetten we onder meer de Kanjertraining in. 
Daarnaast dragen ook de zeven gewoonten van The Leader In Me bij aan de sociale vaardigheden van de leerlingen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • verantwoordelijkheid
  • respect/ aandacht voor anderen
  • vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Springplank wordt, net als iedere andere basisschool, door de onderwijsinspectie getoetst op haar kwaliteit. Jaarlijks vindt er toetsing op afstand plaats en eens in de vier jaar is er een uitgebreid onderzoek op de school. De inspectie kent ons jaarlijks het basistoezicht toe. Het laatste inspectiebezoek op school was op 17 juni 2013. September 2020 heeft er een compact onderzoek plaatsgevonden. Dit bestond uit een online gesprek met de beide bestuurders van de verenigen en daarnaast uit een online gesprek met de directie en intern begeleiders van CBS de Springplank. Tijdens dit onderzoek zijn geen risico's naar voren gekomen. Dat betekent dat de Inspectie geen aanleiding zag om een versneld bezoek af te leggen op school. We verwachten hen nu ergens in het schooljaar 2021/2022 of 2022/2023.

Terug naar boven