CBS De Springplank

Groeneweg 60 3911 PG Rhenen

  • De Springplank zijn we samen. Leerlingen, ouders en team zijn allemaal even belangrijk op school.
  • Grote 'eye-catcher' binnen is de theatertrap in de centrale hal: een mooie plek om presentaties te geven en samen bijeen te komen.
  • Ons motto is ONTMOET, ONTDEK, ONTWIKKEL. Daar gaan we voor op De Springplank!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zijn heel trots op de groei die zichtbaar is in de resultaten van de afgelopen jaren, hoewel de score van de Eindtoets natuurlijk niet alleszeggend is. Niet voor uw kind en niet voor ons onderwijs. Veel belangrijker is de fijne sfeer op school, de veilige omgeving waarin uw kind mag zijn wie hij of zij is en de deskundigheid van de juf of meester voor de klas die iedere dag zijn/haar uiterste best doet uw kind op het eigen niveau te laten excelleren.

Twee maal per jaar bekijken wij alle resultaten van onze leerlingen en groepen m.b.v. trendanalyses. Deze analyses geven objectief weer wat de resultaten van ons onderwijs zijn, per vakgebied en per jaargroep. Ook bieden de analyses de mogelijkheid groepen leerlingen te volgen door de jaren heen. Na analyse volgt handelen: wij werken constant aan verbetering van ons onderwijs. Het is ons doel om tenminste op het gemiddelde te scoren, maar wij streven naar een score daarboven.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgen de cyclus van het handelingsgericht werken. Daarnaast analyseren we ook twee keer per jaar de resultaten van de CITO- toetsen.

Uit deze analyse volgen conclusies en actiepunten op schoolniveau, groepsniveau en kindniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Springplank wordt, net als iedere andere basisschool, door de onderwijsinspectie getoetst op haar kwaliteit. Jaarlijks vindt er toetsing op afstand plaats en eens in de vier jaar is er een uitgebreid onderzoek op de school. De inspectie kent ons jaarlijks het basistoezicht toe. Dik in orde dus! Het laatste inspectiebezoek was op 17 juni 2013. 

Terug naar boven