CBS De Springplank

Groeneweg 60 3911 PG Rhenen

  • De Springplank zijn we samen. Leerlingen, ouders en team zijn allemaal even belangrijk op school.
  • Grote 'eye-catcher' binnen is de theatertrap in de centrale hal: een mooie plek om presentaties te geven en samen bijeen te komen.
  • Ons motto is ONTMOET, ONTDEK, ONTWIKKEL. Daar gaan we voor op De Springplank!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zijn heel trots op de groei die zichtbaar is in de resultaten van de afgelopen jaren, hoewel de score van de Eindtoets natuurlijk niet alleszeggend is. Niet voor uw kind en niet voor ons onderwijs. Veel belangrijker is de fijne sfeer op school, de veilige omgeving waarin uw kind mag zijn wie hij of zij is en de deskundigheid van de juf of meester voor de klas die iedere dag zijn/haar uiterste best doet uw kind op het eigen niveau te laten excelleren.

Twee maal per jaar bekijken wij alle resultaten van onze leerlingen en groepen m.b.v. trendanalyses. Deze analyses geven objectief weer wat de resultaten van ons onderwijs zijn, per vakgebied en per jaargroep. Ook bieden de analyses de mogelijkheid groepen leerlingen te volgen door de jaren heen. Na analyse volgt handelen: wij werken constant aan verbetering van ons onderwijs. Het is ons doel om tenminste op het gemiddelde te scoren, maar wij streven naar een score daarboven.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgen de cyclus van het handelingsgericht werken. Daarnaast analyseren we ook twee keer per jaar de resultaten van de CITO- toetsen.

Uit deze analyse volgen conclusies en actiepunten op schoolniveau, groepsniveau en kindniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Springplank wordt, net als iedere andere basisschool, door de onderwijsinspectie getoetst op haar kwaliteit. Jaarlijks vindt er toetsing op afstand plaats en eens in de vier jaar is er een uitgebreid onderzoek op de school. De inspectie kent ons jaarlijks het basistoezicht toe. Dik in orde dus! Het laatste inspectiebezoek was op 17 juni 2013. 

Terug naar boven