Chr Basisschool

Bouwmansweg 3 7797 HM Rheezerveen

  • Schoolfoto van Chr Basisschool
  • Schoolfoto van Chr Basisschool
  • Schoolfoto van Chr Basisschool
  • Ruimte om te groeien!
  • Schoolfoto van Chr Basisschool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In maart 2021 is er een tevredenheidsvragenlijst onder leerlingen afgenomen onder de leerlingen van groep 6, 7, en 8. Gemiddeld doen we het goed. Echter, er is een enkel signaal afgegeven die we willen onderzoeken. Omdat de leerlingvragenlijsten anoniem zijn, nemen we verdere stappen met Zien! Met dit instrument vragen we kinderen gericht naar hun beleving op school. We gaan na het invullen met kinderen en hun ouders in gesprek over hoe zij school ervaren middels onze kindgesprekken en driehoeksgesprekken. Hier wordt ingezoemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en wordt (als het nodig is samen met de intern begeleider of externe deskundigen) een plan van aanpak bij gemaakt. 

Naast de kind- en driehoeksgesprekken werken we op ons IKC met leerlingenraad. Eén keer in de 6 weken vergadert de leerlingenraad en punten die hier besproken worden worden meegenomen in andere overlegmomenten met het team. Ook zorgen we voor terugkoppeling van wat gedaan is met de punten die genoemd worden. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De tevredenheid en de beleving van ouders vinden wij van belang voor onze school.In 2020 hebben we met name het punt communicatie nader bekeken. In de bijlage zijn de resultaten te vinden van het onderzoek dat wij deden. In  maart 2021 zijn ouders opnieuw gevraagd naar hun tevredenheid. Ouders gaven wederom aan dat ze tevreden zijn.

Actiepunten voor 2021 - 2022 die we vaststelden n.a.v. deze lijsten en onze eigen reflecties en wensen: 

> Klankbordavonden nieuw leven in blazen na corona
> Groeidocument ook in de bovenbouw opstarten en open zetten voor ouders
> Klassenbezoeken / collegiale consultaties houden om het ‘activeren van kinderen’ te blijven bespreken met leerkrachten
> Teambreed verdiepen in Portfolio en het geven van feedback

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven