Chr Basisschool

Bouwmansweg 3 7797 HM Rheezerveen

  • Schoolfoto van Chr Basisschool
  • Schoolfoto van Chr Basisschool
  • Schoolfoto van Chr Basisschool
  • Ruimte om te groeien!
  • Schoolfoto van Chr Basisschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2020 - 2021 is de eindtoets gemaakt door 5 leerlingen. 

In 2019 - 2020 is de eindtoets landelijk niet doorgegaan voor COVID 19.

In 2018 - 2019 zaten er geen kinderen in groep 8, daarom zijn er geen scores rondom de eindtoets. 

In 2017 - 2018 zaten er 2 leerlingen in groep 8, daarom worden er geen scores berekend. 

Ons doel is om met kinderen naar een bij hen passend niveau te werken. Het streven is dat iedereen 1F niveau behaalt. Niet iedereen zal 1S niveau halen en dat hoeft ook niet. Per kind kijken we met het kind en de ouders naar wat we nastreven en wat er nodig is om daar te komen. Als we naar de gemiddelde resultaten over 5 jaar kijken (14 kinderen) zien we dat het percentage 1F wordt behaald op alle vlakken (steefdoel inspectie is 85%, behaalde score is 89%). Het steefdoel 1S (43,5%) wordt niet op alle vlakken behaald (rekenen: 39% en leesvaardigheid: 33%). Op taal behalen we een percentage van 52%, dat is ruim boven het streefdoel. Hoewel we per kind kijken wat het kind nodig heeft om optimaal te ontwikkelen, kijken we ook breder naar onze scores. Dat resulteert in concrete rekenendoelen en leesdoelen in het schoolplan. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Aan het eind van de basisschool is er de eindtoets. Deze heeft een heel andere functie dan de observaties en de (CITO)toetsen die we gedurende de basisschool afnemen. We gebruiken deze tussenresultaten om te kijken naar het effect van het gegeven onderwijs. Wie beheerst de doelen voorafgaand aan een hoofdstuk al? Wellicht is dan een ander aanbod passender. Wie beheerst de doelen na de behandeling van de lesstof? En wie nog niet? 

Middels groepsplannen maken we een planning voor de 4 á 6 komende weken aan de hand van de methode(-toetsen). Op het groepsplan beschrijven we het alternatieve aanbod dat we bieden, naast de reguliere lesdoelen die aangeleerd worden. We beschrijven doelen voor de meerpreseerders en voor de kinderen die na het behandelen van het hoofdstuk de doelen nog niet beheersen. Het werken aan de doelen uit het groepsplan staat ingepland op het rooster. Op het groepsplan wordt het werken geevalueerd en op het volgende groepsplan staat het vervolg te lezen. 

Bij de CITO's die we Midden en Eind van het schooljaar afnemen, kijken we school- en groepsbreed naar ontwikkelpunten, maar kijken we ook naar individuele kinderen, omdat groepsresultaten vanwege de kleine aantallen kinderen een beeld sterk kunnen vertekenen. Er wordt gekeken naar de individuele groei van kinderen. Is dat zoals verwacht? Is er iets anders nodig om beter tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften? Moeten we verwachtingen bijstellen? We zetten onze eigen observaties, behaalde (CITO)resultaten en de NSCCT in om tot een verwachting per kind te komen.  Daarna wordt er gekeken: wat betekent deze verwachting voor ons onderwijs? Dit wordt na elk CITO moment besproken tussen leerkracht en intern begeleider.

We monitoren de sociale en emotionele ontwikkeling middels het programma 'Zien!' Voor de groepen 1 tot en met 4 vult de leerkracht een observatielijst in. De groepen 5 tot en met 8 maken gebruik van een leerkrachtobservatielijst en kinderen vullen zelf ook een vragenlijst in. We zetten preventief in door kinderen vaardigheden aan te leren om zelfredzaam te zijn in de maatschappij. Dat doen we door De Vreedzame Schoo aan alle groepen aan te bieden. In de leerlingbesprekingen bekijken we de resultaten van Zien! per kind en maken een actieplan met ouders (en kind) als dat nodig is. De intern begeleider houdt ook de schoolbrede ontwikkeling in het oog en organiseert incidenteel een breder plan als de situatie daarom vraagt. 

 

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het cohortonderzoek, waarin beschreven staat hoe onze leerlingen het op het voortgezet onderwijs doen, wordt geanalyseerd. Wederom geldt: percentages kunnen wat misleidend zijn, omdat het vaak om kleine groepjes kinderen gaat. We analyseren de weg die onze kinderen gaan om na te gaan of we wellicht te hoog of te laag verwijzen. Chronobreed zien we dat er in de stichting wat voorzichtig verwezen wordt. Ons doel is kinderen naar een passend niveau te verwijzen, waar ze uitgedaagd worden, zonder ze te overvragen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven